เกี่ยวกับเรา

About Rathakun

บริษัท.รัฐกุล จำกัด (สำหนักงานใหญ่) เป็นผู้จัดทำและจัดจำหน่ายทั้งปลีกและส่ง เอกสารการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย พร้อมเอกสารอื่น ๆ สำหรับเด็กปฐมวัย และเอกสารการประเมินระดับประถมศึกษา การบันทึกผลการประเมินตามหลักสูตรแกนกลาง ฉบับปรับปรุง ปี 2560

โดยสินค้าทั้งหมดของเรามีมาตรฐานตรงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิคอยกำกับดูแลเนื้อหาให้ถูกต้องชัดเจน จึงเหมาะสำหรับการนำไปใช้กับเด็กนักเรียนและคณะครูอาจารย์ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาในทุกสังกัด ซึ่งสถานศึกษาดังกล่าวนั้น ยังมีอีกจำนวนมากที่ให้ความสนใจและต้องการสั่งซื้อสินค้าเหล่านี้

เกี่ยวกับเรา

About Rathakun

หจก.รัฐกุล เป็นผู้จัดจำหน่ายทั้งปลีกและส่ง เอกสารการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย สื่อการเรียนการสอนตามหน่วยการจัดประสบการณ์ รวมไปถึง หนังสือซีดี และอื่นๆ ในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย โดยสินค้าทั้งหมดของเรามีมาตรฐานตรงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ และมีผู้ทรงคุณวุฒิคอยกำกับดูแลเนื้อหาให้ถูกต้องชัดเจน จึงเหมาะสำหรับการนำไปใช้กับเด็กนักเรียนและคณะครูอาจารย์ระดับปฐมวัยในทุกสังกัด ซึ่งสถานศึกษาดังกล่าวนั้น ยังมีอีกจำนวนมากที่ให้ความสนใจและต้องการสั่งซื้อสินค้าเหล่านี้

From The Blog

รัฐกุล รวมรวบบทความที่เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย ไว้ให้ผู้ปกครอง และครู ได้ทำความเข้าใจกับเด็กวัยนี้มากยิ่งขึ้น