การรายงานผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย และการนำไปใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

การรายงานผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยและการนำไปใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

             การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย มีประโยชน์ในการคัดกรองพัฒนาการของเด็กอนุบาลเบื้องต้นว่าเด็กแต่ละคนมีพัฒนาการเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้หรือไม่ โดดเด่นในเรื่องอะไร ต้องการการพัฒนาเพิ่มเติมในเรื่องใดบ้าง เพื่อที่คุณครูปฐมวัยจะสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิผล สามารถให้คำแนะนำต่อพ่อแม่ผู้ปกครองในการช่วยดูแลและส่งเสริมพัฒนาการของลูกหลานได้อย่างเต็มที่

             เมื่อมีการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยแต่ละคนอย่างครบถ้วนทุกด้านแล้วก็ต้องมีการรายงานผลการประเมินพัฒนาการเพื่อที่จำได้นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อไป นอกจากนี้การรายงานผลการประเมินพัฒนาการจะเป็นการสื่อสารให้พ่อแม่ ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องได้ทราบถึงความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของเด็ก

             โดยคุณครูอนุบาลและสถานศึกษาต้องสรุปผลการประเมินพัฒนาการและจัดทำเอกสารรายงานผลการประเมินให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยที่สุดต้องรายงานผลการประเมินพัฒนาการอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง

             การรายงานผลการประเมินพัฒนาการสามารถรายงานเป็นระดับคุณภาพตามพฤติกรรมที่แสดงออกถึงพัฒนาการแต่ละด้านที่สะท้อนมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้ง 12 ข้อตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย   ดังต่อไปนี้

             1. พัฒนาการด้านร่างกาย ประกอบด้วย 2 มาตรฐาน คือ 

มาตรฐานที่ 1  ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี 

มาตรฐานที่ 2  กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน                                          

             2. พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน คือ 

มาตรฐานที่ 3  มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 

มาตรฐานที่ 4  ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว  

มาตรฐานที่ 5  มีคุณธรรม จริยธรรม  และมีจิตใจที่ดีงาม

             3. พัฒนาการด้านสังคม ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน คือ

มาตรฐานที่ 6  มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาตรฐานที่ 7  รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย

มาตรฐานที่ 8  อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

             4. พัฒนาการด้านสติปัญญา ประกอบด้วย 4  มาตรฐาน คือ

มาตรฐานที่ 9 ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย

มาตรฐานที่ 10  มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้

มาตรฐานที่ 11  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์                         

มาตรฐานที่ 12  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย

             จุดมุ่งหมายการรายงานผลการประเมินพัฒนาการ 

             1. เพื่อให้ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม และ พัฒนาเด็กให้มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

             2. เพื่อให้ผู้สอนใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

             3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัดใช้ประกอบใน การกำหนดนโยบายวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

             โดยข้อมูลในการรายงานผลการประเมินพัฒนาการนั้นจะแบ่งออกเป็น ข้อมูลระดับชั้นเรียน ข้อมูลระดับสถานศึกษา และข้อมูลระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

             1.ข้อมูลระดับชั้นเรียน ประกอบด้วย เวลามาเรียน บันทึกผลการประเมินพัฒนาการตามหน่วยการเรียนรู้ บันทึกผลการประเมินพัฒนาการประจำชั้น และบันทึกผลพัฒนาการรายบุคคล และต้องจัดทำสารนิทัศน์ที่สะท้อนการเรียนรู้ของเด็ก เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับรายงานให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา คุณครูผู้สอน พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ได้รู้ถึงทความก้าวหน้า ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียนรู้ของเด็ก เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนกำหนดเป้าหมายและวิธีการในการพัฒนาเด็ก      

             2.ข้อมูลระดับสถานศึกษา ประกอบด้วย ผลการประเมินมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั้ง 12 ข้อตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลและสารสนเทศในการพัฒนาการจัดประสบการณ์และคุณภาพของเด็ก ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ รวมทั้งแจ้งให้ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูล โดยผู้มีหน้าที่รับผิดชอบแต่ละฝ่ายนำไปใช้ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาเด็กให้ เกิดพัฒนาการอย่างถูกต้อง เหมาะสม

             3. ข้อมูลระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วยผลการประเมินมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั้ง 12 ข้อตามหลักสูตรเป็นรายสถานศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารการศึกษา ผู้เกี่ยวข้องใช้วางแผนและดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ในการยกระดับคุณภาพเด็กปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา

             เพื่อง่ายต่อการจัดทำรายงานการประเมินพัฒนาการระดับชั้นปฐมวัย และเพื่อให้รายงานการประเมินพัฒนาการระดับชั้นปฐมวัยนั้นออกมาอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ก็ต้องเริ่มจากการมีเอกสารประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่ดีก่อน หจก.รัฐกุล เป็นผู้จัดจำหน่ายทั้งปลีกและส่ง เอกสารการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย ที่ทั้งใช้งานง่าย ละเอียด ครบถ้วน เนื้อหาถูกต้อง มีมาตรฐานตรงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ เหมาะอย่างยิ่งที่ช่วยให้คุณครูปฐมวัยนำไปใช้ประเมินพัฒนาการเด็ก พร้อมช่วยให้การจัดทำรายงานการประเมินพัฒนาการระดับชั้นปฐมวัยเป็นไปอย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *