กิจกรรมในวงกลม...ใจกลางพัฒนาเด็กปฐมวัย

ยิ่งได้ทำกิจกรรม…ยิ่งได้เรียนรู้ ในการเสริมสร้างพัฒนาการ ปลูกฝังทักษะจำเป็นที่เหมาะสมตามวัยให้กับเด็กปฐมวัย จำเป็นต้อง “จัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์การเรียนรู้” ให้เด็กปฐมวัยได้มีการพัฒนาได้อย่างถูกต้องตามหลักพัฒนาการ การจัดประสบการณ์หรือจัดกิจกรรมให้เด็ก ๆ ได้ทำ ได้ปฏิบัติ ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง จึงเปรียบเสมือนการช่วยส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็ก ๆ ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม ตลอดจนด้านสติปัญญา รวมไปถึงต้องมีการบูรณาการการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับวัยและความสนใจของเด็กอีกด้วย 

กิจกรรมในวงกลม” เป็นหนึ่งในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่สำคัญ ซึ่งจะมุ่งเน้นให้เด็กได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในหลากหลายด้าน ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การสังเกต การคิดแก้ปัญหา การใช้เหตุผล โดยเน้นการฝึกปฏิบัติร่วมกัน และฝึกเรียนรู้ในรูปแบบของกลุ่ม ทั้งกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ เพื่อให้เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเรื่องที่ได้เรียนรู้และเหมาะสมกับพัฒนาการ

“กิจกรรมในวงกลม” เป็นหนึ่งในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่สำคัญ ซึ่งจะมุ่งเน้นให้เด็กได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในหลากหลายด้าน

โดยแต่ละกิจกรรมจะต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์ทั้ง 10 ประการ ดังต่อไปนี้

1. เด็กปฐมวัยจะต้องเข้าใจเนื้อหาและเรื่องราวในหน่วยการจัดประสบการณ์

2.เด็กปฐมวัยจะต้องได้ฝึกการใช้ภาษาในการฟัง พูด และการถ่ายทอดเรื่องราว

3.เด็กปฐมวัยจะต้องได้ฝึกมารยาทในการฟัง การพูด

4.เด็กปฐมวัยจะต้องได้ฝึกความมีระเบียบวินัย

5.เด็กปฐมวัยจะต้องได้เรียนรู้ผ่านการสังเกต เปรียบเทียบ

6.เด็กปฐมวัยจะต้องมีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ

7.เด็กปฐมวัยจะต้องได้เรียนรู้วิธีแสวงหาความรู้ เกิดการเรียนรู้จากการค้นพบด้วยตนเอง

8.เด็กปฐมวัยจะต้องได้ฝึกความกล้าแสดงความคิดเห็น ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

9.เด็กปฐมวัยจะต้องมีลักษณะนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน

10.เด็กปฐมวัยจะต้องมีคุณธรรม จริยธรรม

แนวทางการจัดประสบการณ์ “กิจกรรมในวงกลม” ให้กับเด็กปฐมวัย คุณครูผู้สอนสามารถกำหนดรายละเอียดขึ้นมาเองได้ โดยจะต้องสอดคล้องกับวัย ความต้องการ และความสนใจของเด็ก และมีการบูรณาการจัดประสบการณ์ต่าง ๆ ให้ง่ายต่อการเรียนรู้ โดยไม่ได้เน้นให้เด็กท่องจำ ควรจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก ธรรมชาติรอบตัว และสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก โดยมีรายละเอียด ดังนี้

แนวทางการจัดประสบการณ์ “กิจกรรมในวงกลม”

เด็ก ๆ ปฐมวัยควรจะได้ตระหนักรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของตัวเด็กเอง ทั้งชื่อ นามสกุล รูปร่างหน้าตา อวัยวะต่าง ๆ ความภาคภูมิใจในตนเอง การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน วิธีระวังรักษาร่างกายให้สะอาดและมีสุขภาพอนามัยที่ดี การรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ การรักษาความปลอดภัยของตนเอง เป็นต้น

เด็ก ๆ ปฐมวัยควรจะได้ตระหนักรู้เกี่ยวกับครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน และบุคคลต่าง ๆ ที่เด็กต้องเกี่ยวข้องหรือใกล้ชิดและมีปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงสถานที่สำคัญและวันสำคัญต่าง ๆ เป็นต้น

เด็ก ๆ ปฐมวัยควรจะได้ตระหนักรู้เกี่ยวกับชื่อ ลักษณะ ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของมนุษย์ สัตว์ พืช เรียนรู้เกี่ยวกับดิน น้ำ ท้องฟ้า สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ และธรรมชาติอื่น ๆ รอบตัวเด็ก

เด็ก ๆ ปฐมวัยควรจะได้ตระหนักรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาเพื่อสื่อความหมายในชีวิตประจำวัน รู้จักชื่อ ลักษณะ สี ผิวสัมผัส ขนาด รูปร่าง รูปทรง ปริมาตร น้ำหนัก จำนวนต่าง ๆ เป็นต้น

สื่อที่ใช้ในกิจกรรมในวงกลม

ในการจัดประสบการณ์ “กิจกรรมในวงกลม” ให้กับเด็กปฐมวัยก็ต้องมีสื่อการสอนที่จะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจให้กับเด็กผ่านแนวการจัดกิจกรรมในหลากหลายด้าน

สื่อที่ใช้ในกิจกรรมในวงกลม ได้แก่

-สื่อของจริงที่อยู่ใกล้ตัวและสื่อจากธรรมชาติหรือวัสดุท้องถิ่น  เช่น ต้นไม้ ใบไม้ เปลือกหอย

-สื่อที่จำลองขึ้น เช่น ต้นไม้ ตุ๊กตาสัตว์

-สื่อประเภทภาพ เช่น โปสเตอร์ หนังสือภาพ

-สื่อเทคโนโลยี เช่น คลิปวิดีโอ เครื่องบันทึกเสียง โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ ไอแพด

-สื่อแหล่งเรียนรู้ เช่น แปลงเกษตร สวนผัก ร้านค้า สวนสัตว์

แนวการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์

แนวการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ได้แก่
-การสนทนาหรือการอภิปราย เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาด้านการพูดและการฟัง
-การเล่านิทาน และการอ่านนิทาน เป็นการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ผ่านเรื่องราวจากสิ่งต่าง ๆ ในนิทาน
-การสาธิต เป็นกิจกรรมที่เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง สาธิตทำเป็นตัวอย่างให้เด็กเห็น
-การทดลอง เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง จากการลงมือปฏิบัติ ทดลองทำด้วยตนเอง
-การประกอบอาหาร เป็นกิจกรรมที่เด็ก ๆ จะได้รับรู้รสชาติและกลิ่นของอาหาร ด้วยการใช้ประสาทสัมผัสต่าง ๆ
-การเพาะปลูก เป็นกิจกรรมที่เน้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
-การศึกษานอกสถานที่ เป็นกิจกรรมที่ช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับเด็ก เรียนรู้จากสภาพความเป็นจริง
-การเล่นบทบาทสมมติ เป็นการฝึกให้เด็กเข้าใจเรื่องราว ความรู้สึก และพฤติกรรมของตนเองและผู้อื่น
-การร้องเพลง เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาษา จังหวะ และการแสดงท่าทาง
-การเล่นเกม เป็นกิจกรรมที่ช่วยฝึกทักษะการคิด การแก้ปัญหา และการทำงานเป็นกลุ่ม
-การแสดงละคร เป็นกิจกรรมเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และทำความเข้าใจบุคลิกลักษณะของตัวละครที่เด็กสวมบทบาท
-การใช้สถานการณ์จำลอง เป็นกิจกรรมที่จะช่วยให้เด็กได้ฝึกการแก้ปัญหา

กิจกรรมในวงกลม”  ถือเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมที่จะช่วยเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก ๆ ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้เป็นอย่างดี และเป็นช่วงเวลาทองที่เหมาะสมกับการส่งเสริมพัฒนาการในทุก ๆ ด้านอีกด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *