“ครูแคร์” โปรแกรมสำหรับคุณครูปฐมวัยโดยเฉพาะ เปลี่ยนงาน “ยาก” ให้กลายเป็นงาน “ง่าย” แบ่งเบางานด้านเอกสารคุณครูได้เยอะมาก

“ครูแคร์” โปรแกรมสำหรับคุณครูปฐมวัยโดยเฉพาะ-1 หจก.รัฐกุล เป็นผู้จัดจำหน่ายทั้งปลีกและส่ง เอกสารการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย

“เด็กในช่วงปฐมวัย” ถือเป็นวัยแห่งช่วงเวลาอันสำคัญในการเสริมสร้างรากฐานของการศึกษาและวางรากฐานพัฒนาการเพื่อให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อตัวเด็กในอนาคต เพราะเด็กในวัยนี้จะเริ่มมีพัฒนาการที่จะส่งผลต่อด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์ -จิตใจ ด้านสังคม และยังรวมไปถึงการถูกปลูกฝังพฤติกรรมที่จะส่งผลต่อไปในอนาคตอีกด้วย โดย “เด็กปฐมวัย” จะต้องมี “คุณครูปฐมวัย” เป็นผู้เกี่ยวข้อง ดูแล และส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้พัฒนาไปตามเป้าหมายอย่างที่ควรจะเป็น

หน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งของคุณครูปฐมวัย ก็คือ “การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย”  เพื่อสังเกตและส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างครบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ  สังคม และสติปัญญา โดยคุณครูปฐมวัยจะต้องวิเคราะห์และจัดทำบันทึกข้อมูลของเด็กทั้งแบบรายบุคคล และข้อมูลของเด็กทั้งชั้นเรียน

การบันทึกข้อมูลเด็กรายบุคคล  

จะช่วยให้คุณครูปฐมวัยรู้จักเด็กแต่ละคนเป็นอย่างดี เพราะคุณครูจะต้องประเมินเด็กอย่างครอบคลุมทุกรายการประเมิน จนทำให้รู้ว่าเด็กแต่ละคนมีความสามารถอะไร ถนัดในด้านไหน มีความบกพร่องในข้อใด  อันจะเป็นผลดีทำให้คุณครูสามารถติดตามความก้าวหน้าของเด็กได้อย่างต่อเนื่อง รู้จุดที่ควรช่วยส่งเสริมความสามารถของเด็ก รู้จุดที่ควรให้ความช่วยเหลือเด็กได้อย่างเหมาะสม

การบันทึกข้อมูลเด็กทั้งชั้นเรียน

จะช่วยให้คุณครูปฐมวัยรู้ว่าเด็กในห้องเรียนที่รับผิดชอบมีความสามารถหรือมีพัฒนาการในแต่ละด้านเป็นอย่างไร โดยคุณครูปฐมวัยจะต้องทำการประเมินอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถออกแบบการจัดประสบการณ์ได้เหมาะสมกับเด็กในชั้นเรียนมากยิ่งขึ้น

และนอกจากนี้คุณครูปฐมวัยจะต้องสรุปผลการประเมินพัฒนาการ และจัดทำเอกสารรายงานผลการประเมินเพื่อสื่อสารให้พ่อแม่ ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของเด็กอีกด้วย

ตามข้อมูลที่ได้กล่าวมา จะเห็นได้ว่าคุณครูปฐมวัยจะต้องจัดการกับงานเอกสารเยอะมาก ไหนจะต้องจดข้อมูล ไหนจะต้องบันทึกข้อมูล ไหนจะต้องวิเคราะห์  ไหนจะต้องสรุปผล ไหนจะต้องทำรายงานผล และอีกสารพัดเอกสาร หลากหลายงานที่คุณครูปฐมวัยจะต้องจัดการ

จะดีกว่าไหม ? ถ้ามีตัวช่วยที่ทำให้งานด้านเอกสาร งานด้านประเมินพัฒนาการเด็กง่ายขึ้น

จะดีกว่าไหม ? ถ้ามีตัวช่วยจัดการเอกสารให้เป็นระเบียบ ไม่กระจัดกระจาย

จะดีกว่าไหม ? ถ้ามีผู้ช่วยที่คอยแจ้งเตือนให้คุณครูปฐมวัยจัดการเอกสารต่าง ๆ ทันตามกำหนดเวลา

“ครูแคร์”  ตัวช่วยที่ดีที่สุดของคุณครูอนุบาลในยุคดิจิทัล ทันสมัยตอบโจทย์ เหมาะกับคุณครูปฐมวัยอย่างรอบด้าน เพราะเป็นโปรแกรมที่จัดทำขึ้นมาสำหรับคุณครูปฐมวัยโดยเฉพาะ ช่วยเปลี่ยนงาน “ยาก” ให้กลายเป็นงาน “ง่าย” แบ่งเบางานด้านเอกสารคุณครูได้เยอะมาก

🌻 ครูแคร์ สามารถช่วยคุณครูบันทึกพัฒนาการของนักเรียนได้ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา  ซึ่งการประเมินพัฒนาการจะเข้าไปช่วยในการปรับพฤติกรรมและส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมใหม่ที่เหมาะสม พร้อมทั้งส่งเสริมพัฒนาการอย่างรอบด้าน อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดในการช่วยให้เด็กปฐมวัยเติบโตไปอย่างมีคุณภาพที่สุด

🌻 ครูแคร์ สามารถคำนวณผลประเมินให้อัตโนมัติ ในรายภาคเรียนและ ปีการศึกษา พร้อมที่จะแจ้งเตือนให้คุณครูประเมินครบ 2 ครั้งในแต่ละภาคเรียน

🌻 ครูแคร์ สามารถจัดทำรายงานรูปเล่มให้โดยอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็น…

-สมุดรายงานประจำตัวเด็ก

       ใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับผู้ปกครองของเด็ก โดยคุณครูมักจะมอบให้ผู้ปกครองเมื่อสิ้นภาคเรียน สมุดรายงานประจำตัวเด็กจะทำให้ทราบพัฒนาการของเด็กแต่ละคนทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา

-บันทึกผลการประเมินพัฒนาการ

       แบบบันทึกนี้สามารถใช้บันทึกข้อมูลได้ตลอดปีการศึกษา โดยจะประเมินภาคเรียนละ 2 ครั้ง และมีการสรุปผลสำหรับแต่ละสภาพที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ และมาตรฐานหลักสูตร

-บันทึกสุขภาพ

       แบบบันทึกนี้จะเป็นการสรุปข้อมูลพัฒนาการด้านสุขภาพอนามัยของเด็กปฐมวัย น้ำหนัก ส่วนสูง เล็บมือ   เล็บเท้า หู   ผม ตา  จมูก ปาก  ฟัน ผิวหนัง และเครื่องแต่งกายสะอาด เรียบร้อย

-ระเบียนสะสม

เอกสารที่คุณครูปฐมวัยใช้รวบรวมข้อมูลของนักเรียนแต่ละคน ตั้งแต่เริ่มเข้าโรงเรียนจนจบออกจากโรงเรียน มีทั้งข้อมูลประวัติด้านการเรียน ด้านสุขภาพ และด้านประสบการณ์ต่าง ๆ

-แบบประเมินตนเอง

       เอกสารรายงานการปฏิบัติงานประจำปีของครูผู้สอนระดับการศึกษาปฐมวัย เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ  รวมถึงการพัฒนาตนเองที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งตนเอง นักเรียนโรงเรียนและชุมชน

🌻 ครูแคร์  ใช้งานง่าย แสนสะดวก ช่วยให้คุณครูปฐมวัยสามารถทำงานด้านเอกสารได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ มือถือ แท็บเล็ต อัพเดทข้อมูลได้ตลอดเวลา แถมยังช่วยลดการใช้กระดาษ รักษ์โลกและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ครูแคร์  ผู้ช่วยจัดการงานเอกสารของคุณครูเพื่อให้ครู “แคร์” นักเรียนได้เต็มที่

ทดลองใช้งานได้ที่  : https://www.rathakun.com/krucare-program/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *