7 ทักษะที่เด็กปฐมวัยควรมี...เพื่อพัฒนาการที่ดีตามวัย

การพัฒนาเด็กปฐมวัย

“เด็กปฐมวัย” ถือเป็นช่วงวัยที่สำคัญที่สุดและจำเป็นที่สุดของการวางรากฐานการพัฒนาในด้านต่างๆ เพื่อให้เด็กปฐมวัยเกิดการพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ มีความสมบูรณ์พร้อม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ ความคิด ตลอดจนการแสดงพฤติกรรมอย่างเหมาะสมเพื่อจะได้เจริญเติบโตขึ้นไปอย่างมีคุณภาพและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป เด็กปฐมวัยจึงสมควรได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน อย่างมีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัย และควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตาม ทักษะที่เด็กปฐมวัยควรมี

         โดยเฉพาะเด็กปฐมวัยในช่วงอายุ 3 -5 ปี ที่ต้องการพัฒนาการตามวัยที่ดี คุณครูปฐมวัยจึงต้องตระหนักรู้ว่า เด็กอนุบาลเหมาะกับการพัฒนาแบบไหนที่จะเหมาะสมกับศักยภาพ อายุและวัย และต้องเล็งเห็นว่าเด็กปฐมวัยในช่วง 3 – 5 ปี ควรมีทักษะชีวิตด้านใดบ้าง

7 ทักษะที่เด็กปฐมวัยควรมี…เพื่อพัฒนาการที่ดีตามวัย

ทักษะด้านที่ 1 พัฒนาการความสามารถในการเคลื่อนไหว และสุขภาวะทางกาย

         ความสามารถในการเคลื่อนไหวของเด็กปฐมวัย เด็กๆ จะต้องมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงทั้งกล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ มีประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหวที่สมวัย ทั้งการเห็น การได้ยิน และการสัมผัส ส่วนสุขภาวะทางกาย ควรได้รับอาหารตามวัยที่เหมาะสม ครบทั้ง 5 หมู่ ควรได้รับประทานอาหารครบทั้ง 3 มื้อหลัก และอาหารว่างที่มีคุณภาพ รวมถึงการดื่มนม และน้ำที่เพียงพอด้วย ลองให้เด็ก ๆ ทำกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ เช่น เก็บขยะ รับส่งบอล เป็นต้น

ทักษะที่เด็กปฐมวัยควรมี ทักษะด้านที่ 1 ความสามารถในการเคลื่อนไหว

ทักษะด้านที่ 2 พัฒนาการด้านสังคม

         เด็กอนุบาลควรได้รับการส่งเสริมให้มีพัฒนาการด้านสังคม ได้แก่ ความสามารถ

ในการสื่อสาร การสร้างสัมพันธ์และร่วมมือกับผู้อื่น ทั้งเด็กวัยเดียวกัน รุ่นน้อง รุ่นพี่ หรือผู้ใหญ่เพื่อเด็กปฐมวัยได้มีปฏิสัมพันธ์และเรียนรู้การสื่อสารและเห็นถึงคุณค่าของความแตกต่าง

ทักษะที่เด็กปฐมวัยควรมี  ทักษะด้านที่ 2 ด้านสังคม

ทักษะด้านที่ 3 พัฒนาการด้านอารมณ์

         เด็กอนุบาลควรมีความสามารถด้านการควบคุมอารมณ์และจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้อย่างเหมาะสม โดยความสามารถทางการควบคุมอารมณ์จะสัมพันธ์กับพัฒนาการตามอายุและความสามารถทางสติปัญญาของเด็กๆ ด้วย คุณครูจึงควรสอนให้เด็กมีความพยายามและอดทนในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ให้เด็กๆ ตระหนักรู้ในตนเอง เพื่อให้มีความมั่นใจและเห็นคุณค่าในตนเอง จะทำให้สามารถจัดการและควบคุมความรู้สึกของตนให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมได้

ทักษะที่เด็กปฐมวัยควรมี  ทักษะด้านที่ 3 ด้านอารมณ์

ทักษะด้านที่ 4 พัฒนาการด้านความคิดและสติปัญญา

         เด็กๆ ควรมีทักษะในเรื่องของความจำ การพัฒนาความคิด มีเหตุผล สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ (ฝึกการคิดนอกกรอบ ให้ทดลองโดยบอกเหตุผล และวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ) มีความตั้งใจจดจ่อ  มีทักษะการคิดด้านคณิตศาสตร์ สามารถหาข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ ทดลองด้วยตัวเองโดยการฟัง ถาม จับต้อง และลงมือทำ มีความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมรอบตัว รักษาสิ่งแวดล้อม เข้าใจคุณค่าของเงิน โดยการส่งเสริมพัฒนาการด้านความคิดและสติปัญญานั้นคุณครูอนุบาลสามารถให้เด็กๆ เรียนรู้ผ่านการจําแนกแยกแยะ ลองได้แก้ปัญหาที่สัมพันธ์กับชีวิตจริง การจัดกิจกรรมหรือประสบการณ์ให้ เกิดการลองผิด ลองถูก เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดการแก้ปัญหาได้

ทักษะที่เด็กปฐมวัยควรมี  ทักษะด้านที่ 4 ด้านความคิด และสติปัญญา

ทักษะด้านที่ 5  พัฒนาการด้านภาษา

         เด็กๆ ต้องสามารถเข้าใจภาษาและการสื่อความหมาย ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน เช่น สามารถเข้าใจศัพท์และเรียงคำให้เป็นประโยค การอ่านเขียนคำง่ายๆ เช่น เขียนชื่อตัวเอง   สามารถสื่อสารให้ผู้อื่นรับรู้ด้วยภาษาท่าทาง การอ่านการเขียนและสัญลักษณ์ได้ถูกต้อง เป็นต้น

ทักษะที่เด็กปฐมวัยควรมี  ทักษะด้านที่ 5 ด้านภาษา

ทักษะด้านที่ 6 พัฒนาการด้านจริยธรรม

         เด็กอนุบาลจะต้องมีวินัย รู้จักผิดชอบชั่วดี เช่น มีความซื่อสัตย์ บอกได้ว่าสิ่งของใดเป็นของตนเองและสิ่งของใดเป็นของผู้อื่น  ไม่พูดปดยอมรับผิดเมื่อตนเองกระทำผิด มีความเอื้อเฟื้อแบ่งปันให้ความร่วมมือและช่วยเหลือผู้อื่น เป็นต้น

ทักษะที่เด็กปฐมวัยควรมี  ทักษะด้านที่ 6  ด้านจริยธรรม

ทักษะด้านที่ 7 พัฒนาการด้านการสร้างสรรค์

         เด็ก ๆ ควรได้ทำกิจกรรมที่ส่งเสริมความสร้างสรรค์ เพื่อจะได้มีทักษะในด้านศิลปะแขนงต่างๆ เช่น ศิลปะการแสดง อย่างการเล่นดนตรี เล่นละคร และทัศนศิลป์ อย่างการวาดรูป ปั้นดินน้ำมัน โดยจะทำให้เด็กๆ จะมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง มีความสุขขณะทำกิจกรรม

ทักษะที่เด็กปฐมวัยควรมี  ทักษะด้านที่ 7 ด้านการสร้างสรรค์

พัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านเอกสารประเมินพัฒนาการเด็ก

         เพื่อให้คุณครูปฐมวัย ทั้งในโรงเรียนอนุบาล หรือศูนย์เด็กเล็กได้ทำความเข้าใจพัฒนาการ ทักษะการเรียนรู้ของเด็กอนุบาลในแต่ละด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านสังคม ด้านอารมณ์ ด้านความคิดและสติปัญหา ด้านภาษา ด้านจริยธรรม และด้านการสร้างสรรค์ ว่าสอดคล้องสิ่งที่เด็กปฐมวัยควรจะมีหรือไม่ “เอกสารประเมินพัฒนาการเด็ก” จึงถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะจะทำให้รู้ระดับความสามารถและปัญหาต่างๆ ของเด็กว่าจะต้องได้รับการส่งเสริม ปรับปรุงแก้ไขอย่างไร เป็นผู้ช่วยของคุณครูอนุบาลในการกำหนดทิศทางการพัฒนาเด็กได้อย่างเหมาะสมต่อไป

         เอกสารประเมินพัฒนาการเด็กของรัฐกุล คือผู้ช่วยคนสำคัญของคุณครูปฐมวัย ครบถ้วน ใช้งานง่าย ตรงตามหลักสูตร มีครบทุกช่วงอายุ ทั้งระดับต่ำกว่า 3 ปี   ระดับ 3-4 ปี ระดับ 4-5 ปี และระดับ 5-6 ปี เหมาะสำหรับใช้งานได้ทุกโรงเรียน หากสนใจเอกสารประเมินพัฒนาการเด็กที่ได้มาตรฐาน กรอกและสรุปผลง่าย หรือสื่อการเรียนการสอนอนุบาลอื่นๆ อีกมากมายที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของเด็กๆ  สามารถติดต่อได้ที่

โทร 081-6257458 / 089-6911094

Line @rathakun11

Fax 043-340335 Email rathakun11@gmail.com   

สั่งซื้อสมุดรายงานประจำตัวเด็กปฐมวัย