ข้อน่ารู้กับการเลือกเอกสารเพื่อใช้การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย

ประเมินพัฒนาการอนุบาล ..เป็นหน้าที่ที่คุณครูต้องใส่ใจทุกวัน

การประเมิน คือ กระบวนการการวัดเพื่อให้สอดคล้องวิธีประเมินที่เกี่ยวข้องกับความต้องการหรือผลลัพธ์ สำหรับการประเมินเด็กในระดับชั้นปฐมวัยควรเน้นไปที่การประเมินเพื่อให้เด็กและผู้ปกครองได้รู้จักจุดแข็งของตัวเด็กปฐมวัยมากกว่าการจัดลำดับความอ่อนในการเรียนของนักเรียน

การพัฒนาการ  คือ กระบวนการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตามลำดับที่เกิดขึ้นในลักษณะของการเจริญเติบโต  และความสามารถที่ซับซ้อนมากขึ้น 

ดังนั้น การประเมินพัฒนาการจะช่วยกำหนดสถานภาพและความก้าวหน้าในการเจริญเติบโต พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก อันจะนำไปสู่การวางแผนและตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเด็กเป็นรายบุคคล และยังรวมไปถึงการนำไปรายงานเพื่อสื่อสารกับผู้ปกครองเกี่ยวกับพัฒนาการที่เกิดขึ้นในแต่ละด้านของเด็กปฐมวัย

การประเมินพัฒนาการเด็กอนุบาล จึงเป็นหน้าที่สำคัญของคุณครูอนุบาลที่ต้องหมั่นสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคลและเป็นประจำทุกวัน  ไม่ว่าจะพบประพฤติกรรมที่พึงประสงค์หรือพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ก็จะต้องบันทึกไว้ และจะต้องหาทางแก้ไขพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์โดยทันที ได้ด้วยการแนะนำ  ตักเตือน และอบรม เพราะฉะนั้นแล้วการบันทึกพัฒนาการของเด็กปฐมวัยนั้นควรจะบันทึกทุกครั้งที่พบพฤติกรรมที่ควรบันทึกและบันทึกเมื่อมีการการประเมินพัฒนาการตามกิจกรรมที่จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียน

เอกสารประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่คุณครูอนุบาลจะต้องมีและใช้ในการบันทึกพฤติกรรมและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย มีดังนี้…

1.สมุดรายงานประจำตัวเด็ก  โดยสรุปภาคเรียนละ 1 ครั้ง  และส่งให้ผู้ปกครองให้ความคิดเห็นภาคเรียนละ  1 ครั้ง ดังนี้

2.บัญชีเรียกชื่อ สมุดประจำชั้น ผลการประเมินพัฒนา โดยสรุปภาคเรียนละ  1 ครั้ง

รายละเอียดของเอกสารและการประเมินมี  ดังนี้

1. การประเมินพัฒนาการ  และกิจกรรมประจำวัน

คุณครูอนุบาลเป็นผู้ประเมินเป็นรายวัน  ตามหัวข้อในเอกสาร

ข้อน่ารู้ ที่ 1 กับการเลือกเอกสารเพื่อใช้การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย

2. การบันทึกพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

คุณครูอนุบาลควรจะจัดให้เด็กทำงานกลุ่ม  สัปดาห์ละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งมีการคัดเลือกหัวหน้ากลุ่มหมุนเวียนกันไป เพื่อฝึกบทบาทการทำงานร่วมกันและฝึกการเป็นผู้นำ คุณครูสามารถช่วยเหลือให้เด็กมีพฤติกรรมการทำงานกลุ่มที่เหมาะสม

ข้อน่ารู้ ที่ 2 กับการเลือกเอกสารเพื่อใช้การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย

3. การบันทึกพฤติกรรมนักเรียน

บันทึกพฤติกรรมทั้งด้านบวกและด้านลบ เมื่อพบพฤติกรรมด้านลบที่ไม่พึงประสงค์ คุณครูปฐมวัยก็จะต้องแนะนำ ตักเตือนอบรม 

ข้อน่ารู้ ที่ 3 กับการเลือกเอกสารเพื่อใช้การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย

4. การวิเคราะห์เด็กรายบุคคล

คุณครูปฐมวัยจะต้องสังเกตและเก็บข้อมูลว่าเด็กแต่ละคนมีจุดแข็งและจุดอ่อนอย่างไน เพื่อที่คุณครูปฐมวัยจะเข้าไปส่งเสริมจุดแข็ง และลดจุดอ่อนของเด็กแต่ละคน  พร้อมทั้งช่วยพัฒนาเด็กให้มีความสามารถตามศักยภาพของแต่ละคน

ข้อน่ารู้ ที่ 4 กับการเลือกเอกสารเพื่อใช้การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย

5. การบันทึกพัฒนาการเด็กทุกด้าน

ยกตัวอย่างเช่น ด้านคุณลักษณะนิสัยและทักษะการทำงาน ด้านทักษะการคิดและความคิดสร้างสรรค์ ด้านการสื่อสาร  ด้านการเก็บรักษาและการดูแลแฟ้มสะสมงาน ด้านการประเมินงานศิลปะ ด้านการเล่นเกมการศึกษา ด้านการประเมินผลงานปั้นและผลงานประดิษฐ์ ด้านการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านการประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ สังคม ด้านการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา เป็นต้น

ข้อน่ารู้ ที่ 5 กับการเลือกเอกสารเพื่อใช้การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย

6.การประเมินพัฒนาการตามมาตรฐานโดยยึดโดยยึดมาตรฐานในจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากปฐมวัยเป็นช่วงวัยที่ถือว่าเป็นโอกาสทองที่สำคัญที่สุดในการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กมีความเจริญเติบโตทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา การประเมินพัฒนาการจะเข้าไปช่วยในการปรับพฤติกรรมและส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมใหม่ที่เหมาะสม พร้อมทั้งส่งเสริมพัฒนาการอย่างรอบด้าน อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดในการช่วยให้เด็กปฐมเติบโตไปอย่างมีคุณภาพที่สุด

รัฐกุลมีเอกเอกสารประเมินพัฒนาการเด็ก สมุดรายงานประจำตัวเด็กปฐมวัย บัญชีเรียกชื่อและแบบบันทึกผลการประเมินพัฒนาการเด็ก ให้กับทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลทั่วทุกสังกัดครอบคลุมทุกโรงเรียนทั่วประเทศ รวมทั้งจำหน่ายสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะกับเด็กแต่ละช่วงวัยอีกด้วย

  • แยกตามกลุ่มอายุ ตัวชี้วัดเหมาะสมกับอายุเด็ก
  • เนื้อหาตรงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
  • กรอกและสรุปผลง่าย อ่านสบายตา
  • ใช้สำหรับแจ้งผู้ปกครองในแต่ละเทอม
  • ใช้สำหรับรายงานผู้เข้าประเมินสถานศึกษา

หากต้องการเอกสารประเมินพัฒนาการเด็กที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคุณครูปฐมวัยได้มากที่สุดก็สามารถติดต่อได้ตามนี้เลยนะคะ
โทร 081-6257458 / 089-6911094
Line @rathakun11
Fax 043-340335
Email  rathakun11@gmail.com
รัฐกุล ผู้ช่วยที่ดีที่สุดของครูอนุบาล

พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *