มาทำความรู้จัก “ครูแคร์”-1 หจก.รัฐกุล เป็นผู้จัดจำหน่ายทั้งปลีกและส่ง เอกสารการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย

อย่างที่รู้ ๆ กันว่า…วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา “ระดับปฐมวัย” นั้นก็มีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์และจิตใจ และด้านสังคม อันจะมีผลต่อการเจริญเติบโตความคิด ทัศนคติ และบุคลิกภาพของเด็ก ๆ แต่ละคนในอนาคต โดยได้มีการกำหนดมาตรฐานของพัฒนาการตามสภาพที่พึงประสงค์ ดังนี้

            มาตรฐานที่  1  ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย  และมีสุขนิสัยที่ดี

มาตรฐานที่  2  กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง  ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน

มาตรฐานที่  3  มีสุขภาพดี  และมีความสุข

มาตรฐานที่  4  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีจิตใจที่ดีงาม

มาตรฐานที่  5 ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ  ดนตรี  การเคลื่อนไหว  และรักการออกกำลังกาย

มาตรฐานที่  6  ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย

มาตรฐานที่  7  รักธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรม  และความเป็นไทย

มาตรฐานที่  8 อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  และปฏิบัติเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

มาตรฐานที่  9  ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย

มาตรฐานที่  10  มีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมตามวัย

มาตรฐานที่  11  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

มาตรฐานที่  12  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้  และมีทักษะในการแสวงหาความรู้

“การประเมินพัฒนาการเด็ก” จึงถือว่าเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนระดับอนุบาล เพราะจะทำให้ทราบว่าเด็กปฐมวัยแต่ละคนนั้น มีพัฒนาการ มีการเจริญเติบโต มีความสามารถ ตามมาตรฐานของพัฒนาการตามสภาพที่พึงประสงค์หรือไม่  หรือมีพฤติกรรมใดที่เป็นปัญหา ไม่เป็นตามมาตรฐานที่ควรจะเป็น เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง จัดประสบการณ์การสอนให้เหมาะสมตามศักยภาพของเด็กต่อไป

และ “เครื่องมือสำคัญ” ที่จะช่วยให้คุณครูปฐมวัย สามารถประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยได้ง่ายขึ้น จัดเก็บข้อมูลเป็นระเบียบมากขึ้น และรายงานผลออกมาได้อย่างถูกต้องแม่นยำมากขึ้น ก็คือ… “ครูแคร์”

พูดมาถึงขนาดนี้แล้ว ก็ได้เวลาที่ “รัฐกุล” จะพาคุณครูปฐมวัยทุกท่านไปทำความรู้จักกับ “ครูแคร์” พร้อม ๆ กัน แล้วทุกท่านจะได้ทราบว่า โปรแกรม “ครูแคร์” นี่แหละที่เป็นโปรแกรมที่ “แคร์ครู” ปฐมวัยที่สุด !

“ครูแคร์” คืออะไร ?

พูดง่าย ๆ เลยก็คือ “ครูแคร์” เป็นโปรแกรมประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้คุณครูปฐมวัยบันทึกข้อมูลได้สะดวก ทุกที่ ทุกเวลา  ใช้งานง่ายผ่านทางออนไลน์ ถูกต้องตรงตามมาตรฐานหลักสูตร 2560 เหมาะสำหรับคุณครูปฐมวัยในยุคดิจิทัลที่สุด ยกระดับให้กลายเป็นคุณครูปฐมวัยสุดไฮเทค

“ครูแคร์” เหมาะกับใครบ้าง ?

โปรแกรม “ครูแคร์” ได้ออกแบบมาเพื่อโรงเรียนของคุณ ดีต่อการใช้งานของคุณครูปฐมวัย ดีต่อใจผู้บริหารโรงเรียน  พร้อมอำนวยความสะดวกเพื่อให้การบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เสร็จทันตามกำหนด

สำหรับคุณครูปฐมวัย มี “ครูแคร์” แล้ว จะช่วยลดเวลาและภาระงานด้านเอกสารของคุณครู

บันทึกข้อมูลเพียงครั้งเดียว ก็สามารถออกรายงานได้ตามต้องการ ช่วยให้คุณครูมีเวลาโฟกัสกับการสอนและการจัดกิจกรรมให้นักเรียน

สำหรับผู้บริหาร มี “ครูแคร์” แล้ว จะช่วยสนับสนุนการทำงานของคุณครู

พร้อมทั้งยังสามารถดูรายงานผลข้อมูลได้ทันที ทั้งข้อมูลการเข้าเรียน ข้อมูลพัฒนาการนักเรียนในสถานศึกษาของท่านอีกด้วย

“ครูแคร์” มีฟีเจอร์อะไรบ้าง ?

-เช็กชื่อรายวัน บันทึกเวลาเรียน

หมดปัญหาปวดเศียรเวียนเกล้าทุกครั้งที่ต้องเช็กชื่อรายวันและบันทึกเวลาเรียน มี “ครูแคร์” แล้ว สบายใจ หายห่วงได้เลย เพราะว่าคุณครูปฐมวัยจะสามารถบันทึกเวลาเรียนของเด็กแต่ละคนได้อย่างง่ายดาย เพียงคลิกผ่านอุปกรณ์ที่มือถือ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ ทั้งสะดวก ทั้งรวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลาคำนวณเอง เพราะ “ครูแคร์” จะคำนวณอัตราการเข้าเรียนที่เป็นแบบรายบุคคล ห้อง ระดับชั้น และสถานศึกษาให้อัตโนมัติเลย

-บันทึกพัฒนาการของนักเรียนได้ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน

            “ครูแคร์” สามารถช่วยคุณครูบันทึกพัฒนาการของนักเรียนได้ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์และจิตใจ และด้านสังคม เปลี่ยนงานยากให้เป็นงานง่าย เปลี่ยนงานหนักให้เป็นงานเบา พร้อมคำนวณผลประเมินให้อัตโนมัติ ในรายภาคเรียนและปีการศึกษา พร้อมที่จะแจ้งเตือนให้คุณครูประเมินครบ 2 ครั้งในแต่ละภาคเรียน

-บันทึกประวัตินักเรียน เก็บข้อมูลส่วนตัว

            เพราะในชั้นเรียนไม่ได้มีเพียงนักเรียนแค่คนเดียว จึงเป็นเรื่องยากที่คุณครูปฐมวัยจะจำข้อมูลของเด็กได้ทุกคน โปรแกรม “ครูแคร์” จะช่วยให้คุณครูเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญของเด็กนักเรียน ไว้ในที่เดียว ทั้งข้อมูลติดต่อผู้ปกครอง ที่อยู่ พี่น้อง อาหารที่แพ้ และอื่น ๆ อีกมากมาย ทำให้ข้อมูลไม่กระจัดกระจายสูญหาย

-สร้างรายงานเพื่อรายงานผลได้ทันที

โปรแกรม “ครูแคร์” สุดอัจฉริยะ จะแสดงข้อมูลสำคัญในโปรแกรม ทั้งอัตราการมาเรียน ผลการประเมินพัฒนาการ และความคืบหน้าของการบันทึกผล พร้อมทั้งจัดทำรายงานรูปเล่มให้โดยอัตโนมัติ สร้างรายงานเพื่อรายงานผลได้ทันที รวดเร็ว ทันใจ งานเสร็จทันตามกำหนดเวลาแน่นอน

“ยิ่งเด็กเยอะ ยิ่งต้องให้ความสำคัญ” จะดีกว่าไหม ถ้าคุณครูปฐมวัยสามารถรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์ สามารถเข้าถึงได้ทุกช่องทาง ทำงานได้ทุกที่ 

“ครูแคร์” โปรแกรมดี ๆ ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับคุณครูปฐมวัยทุกท่านในฐานะ “ผู้ช่วยที่ดีที่สุดของคุณครูอนุบาลในยุคดิจิทัล”  สามารถช่วยให้คุณครู จัดการงานเอกสารที่จำเป็นได้อย่างง่ายดาย ใครใช้ ใครก็รัก !

ให้งานดูแลเด็กเป็นงานของคุณครูปฐมวัย ส่วนในด้านงานเอกสารให้เป็นหน้าที่ของ “ครูแคร์”

สนใจติดต่อทดลองใช้ฟรี ได้ที่ https://www.rathakun.com/krucare-program/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *