เอกสารการประเมินพัฒนาการเด็ก 25 บาท

แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยสำคัญอย่างไร?

มีสมุดพกดีมีชัยไปกว่าครึ่ง! ช่วยเสริมส่งพัฒนาการเด็กปฐมวัยได้อย่างตรงจุด! เด็กระดับปฐมวัย  ถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาในทุกๆ ด้านเป็นอย่างมาก เพราะเป็นช่วงที่สมอง อารมณ์ ทักษะทางสังคม และการเคลื่อนไหวต่างๆ กำลังเติบโต และได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปกครองและครูผู้สอน จะมีหน้าที่ส่งเสริมให้เด็กๆ เหล่านี้ได้มีพื้นฐานชีวิตที่ดี เติบโตและมีพัฒนาการไปในทางที่ถูกที่ควร ด้วยการเริ่มจากการเฝ้าเก็บบันทึกข้อมูลพัฒนาการของเด็กผ่านสมุดรายงานประจำตัวเด็กและแบบบันทึกผลการประเมินพัฒนาการ ซึ่งในการบันทึกข้อมูลนั้น ครูผู้สอนจะเริ่มต้น ด้วยการบันทึกข้อมูลที่ได้รับจากการสังเกต การทำกิจกรรมต่างๆ ลงในแบบบันทึกผลการประเมินพัฒนาการเด็กก่อน บัญชีเรียกชื่อและแบบบันทึกผลการประเมินพัฒนาการ คุณครูควรเก็บข้อมูลพฤติกรรมเด็กอย่างสม่ำเสมอ เป็นระยะเวลาต่อเนื่อง แบบบันทึกนี้สามารถใช้บันทึกข้อมูลได้ตลอดปีการศึกษา โดยจะประเมินภาคเรียนละ 2 ครั้ง และมีการสรุปผลสำหรับแต่ละสภาพที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ และมาตรฐาน คุณครูสามารถเก็บข้อมูลของเด็กทั้งห้องได้ในเล่มเดียว เพื่อความสะดวกในการบันทึกข้อมูล และสามารถเห็นภาพรวมพัฒนาการของเด็กทุกคนที่อยู่ในความดูแลได้ นอกจากนี้แล้ว เนื้อหาในเล่มนี้ ยังมีแบบบันทึกเวลาเรียน ขาด ลา มา สาย ทำให้คุณครูไม่ต้องพกเอกสารหลายเล่ม

สมุดรายงานประจำตัวเด็กปฐมวัย เมื่อคุณครูบันทึกข้อมูลในแบบบันทึกผลการประเมินพัฒนาการแล้ว สามารถนำข้อมูลมาใส่ใน สมุดรายงานประจำตัวเด็ก โดยจุดประสงค์หลัก คือ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับผู้ปกครองของเด็ก ซึ่งคุณครูมักจะมอบให้ผู้ปกครองเมื่อสิ้นภาคเรียน สมุดรายงานประจำตัวเด็ก จะช่วยให้เราเห็นพัฒนาการของเด็ก 1 คนอย่างครบทุกด้าน ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ซึ่งจะทำให้ทั้งครูผู้สอน และผู้ปกครองสามารถมองเห็นจุดที่ควรส่งเสริมหรือจุดที่ควรช่วยเหลือ ส่งผลให้สามารถให้ความช่วยเหลือ และปรับปรุงได้อย่างทันท่วงที นอกจากการประเมินพัฒนาการแล้ว ในสมุดเล่มนี้ ยังมีพื้นที่ให้คุณครูและผู้ปกครอง ได้แสดงความคิดเห็น ข้อชี้แนะ หรือข้อกังวลเกี่ยวกับตัวเด็ก ช่วยให้เกิดความร่วมมือ ความเข้าใจและมีทิศทางในการดูแลเด็กไปในทางเดียวกัน ซึ่งส่งผลดีกับเด็กอย่างที่สุด ทั้ง สมุดรายงานประจำตัวเด็ก และ บัญชีเรียกชื่อและแบบบันทึกผลการประเมินพัฒนาการเด็ก นั้น จะแบ่งเล่มกันระหว่างเด็กอายุแต่ละปี โดยมีของระดับต่ำกว่า 3 ปี   /  3-4  ปี  /  4-5 ปี / 5-6 ปี เพราะพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัยนั้นแตกต่างกัน

 

ข้อดีของแบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย

1.เก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างเป็นระบบและแม่นยำ

คุณครูจะเก็บรวบรวมข้อมูลพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในวางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก รวมทั้งสามารถใช้ในการให้ข้อมูลและสื่อสารกับผู้ปกครองได้ด้วยเช่นกัน

2.เพิ่มเติมส่วนที่เป็นรอยแหว่งในเด็กแต่ละคนได้อย่างตรงจุด

สำหรับเด็กที่มีพัฒนาการอ่อนกว่าเพื่อน หรือมีจุดด้อยตรงส่วนไหนเป็นพิเศษ คุณครูและผู้ปกครองของเด็กจะได้แก้ไขและเสริมเติมแต่งได้อย่างตรงจุดมากขึ้น ซึ่งการช่วยเหลือด้านพฤติกรรมและพัฒนาการในระดับปฐมวัยนั้น ยังสามารถทำได้ไม่ยาก ช่วยให้เด็กๆมีพื้นฐานชีวิตที่ดี สามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพได้

3.ไม่กดดันเด็ก

เพราะแบบประเมินนี้ ส่งเสริมให้คุณครูเก็บข้อมูลจากการสังเกต ผ่านกิจวัตรประจำวัน และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ โดยไม่ได้บังคับว่าเด็กต้องผ่านการสอบ หรือโดนบังคับให้เขียนและอ่านให้ดู จึงทำให้เด็กเล็กไม่รู้สึกว่าถูกกดดัน จนทำให้เกิดความเครียด และไม่อยากมาโรงเรียนได้นั่นเอง

4. มีคุณภาพ มาตรฐานที่เชื่อถือได้ 

เนื่องจากมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และสภาพที่พึงประสงค์นั้น ออกแบบยึดตามเนื้อหาของ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 จึงสามารถใช้เป็นเกณฑ์ที่เหมาะสมในการประเมนพัฒนาการเด็กได้  

5.เป็นหลักฐานในการประเมินคุณภาพของการจัดการศึกษา

นอกจากที่จะเป็นข้อมูลให้ครูผู้สอนและผู้ปกครองแล้ว ผลการประเมินพัฒนาการเด็กยังเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา คุณภาพของสถานศึกษาได้อีกด้วย

หากสนใจแบบประเมินพัฒนาการเด็กที่ได้มาตรฐาน กรอกและสรุปผลง่าย สามารถติดต่อได้ที่ 

โทร 081-6257458 / 089-6911094

Line @rathakun11

Fax 043-340335

Email  rathakun11@gmail.com  

รัฐกุล  ผู้ช่วยที่ดีที่สุดของครูอนุบาล