วิธีการที่ใช้ในการประเมินพัฒนาการของเด็กอนุบาลสำหรับคุณครูปฐมวัย

การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ถือเป็นกระบวนการที่คุณครูอนุบาลต้องการวัดผลดูว่าเด็กมีพัฒนาการเป็นอย่างไร มีพัฒนาการมากขึ้นเพียงใดหลังผ่านการทำกิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่คุณครูได้จัดเตรียมไว้ให้ สำหรับการประเมินพัฒนาการที่ดีต้องติดตามดูกระบวนการเรียนรู้มากกว่าการตัดสินว่าเด็กทำได้หรือไม่ได้ ควรจะเน้นไปที่กระบวนการและการพัฒนาก้าวหน้าของตัวเด็ก มากกว่าจะตัดสินออกมาว่าเด็กมีคะแนนเท่าไรจากการประเมินในแต่ละครั้ง

ในการประเมินพัฒนาการของเด็กอนุบาล คุณครูปฐมวัยจะต้องมีประเมินพัฒนาการอย่างละเอียดทุกด้าน และค่อย ๆ ทำการประเมินตามสภาพการณ์จริงซึ่งจะขึ้นอยู่กับหลักสูตรและกิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่เด็ก ๆ ได้เข้าร่วมตลอดปี

เพื่อให้เกิดการประเมินพัฒนาการที่มีประสิทธิภาพที่สุด คุณครูปฐมวัยจะต้องเลือกใช้วิธีการประเมินให้กับเหมาะสมกับกิจกรรม โดนวิธีการที่คุณครูปฐมวัยเลือกใช้ควรจะต้องมากกว่า 2 วิธีการ หรือมากกว่านั้นก็ได้ ซึ่งวิธีการที่ใช้ประเมินพัฒนาการของเด็กอนุบาลที่นิยมใช้ มีดังต่อไปนี้

วิธีการที่ใช้ในการประเมินพัฒนาการของเด็กอนุบาลสำหรับคุณครูปฐมวัย การสังเกตุและบันทึก

1. การสังเกตและบันทึก

– การสังเกตแบบเป็นทางการ คือ การสังเกตอย่างมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนตามแผนที่วางไว้

ข้อมูลการสังเกตที่คุณครูบันทึกลงในแบบบันทึกพฤติกรรมนี้จะช่วยให้คุณครูเข้าใจพฤติกรรมเด็กได้ดีขึ้น รู้ว่าเด็กแต่ละคนมีจุดเด่นตรงไหน หรือต้องการความช่วยเหลือในเรื่องใด

– การสังเกตแบบไม่เป็นทางการ คือการสังเกตในขณะที่เด็กทำกิจกรรมประจำวันหรือเกิดพฤติกรรมที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้น

การสังเกตแบบนี้จะช่วยให้คุณครูได้เห็นความสามารถเฉพาะอย่างของเด็ก จะช่วยให้คุณครูผู้สอนได้พิจารณาปัญหาของเด็กเป็นรายบุคคล เพื่อลดปัญหาหรือส่งเสริมพัฒนาการของเด็กได้อย่างถูกต้อง  และเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาการจัดกิจกรรมและประสบการณ์ของครูให้ดียิ่งขึ้น

วิธีการที่ใช้ในการประเมินพัฒนาการของเด็กอนุบาลสำหรับคุณครูปฐมวัย การบันทึกการสนทนา

2. การบันทึกการสนทนา

การบันทึกการสนทนานี้จะเป็นการบันทึกการสนทนาทั้งแบบเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล  มีจุดประสงค์เพื่อประเมินความสามารถในการแสดงความคิดเห็น ประเมินความคิด ประเมินความสามารถในการแก้ไขปัญหา รวมไปถึงพัฒนาการด้านการใช้ภาษา และดูทั้งอารมณ์และจิตใจ ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาการผ่านสภาพที่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องในแต่ละเรื่อง 

วิธีการที่ใช้ในการประเมินพัฒนาการของเด็กอนุบาลสำหรับคุณครูปฐมวัย การสัมภาษณ์

3. การสัมภาษณ์

 วิธีการนี้เป็นวิธีการพูดคุยกับเด็กเป็นรายบุคคลและควรจัดในสภาวะแวดล้อมเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดความเครียดและวิตกกังวลจนเด็กไม่สามารถตอบคำถามออกมาได้เป็นธรรมชาติ คุณครูปฐมวัยควรใช้คำถามที่เหมาะสมเปิดโอกาสให้เด็กได้คิด และตอบอย่างอิสระ อันจะทำให้คุณครูสามารถประเมินความสามารถทางสติปัญญาของเด็กและค้นพบศักยภาพ ในตัวเด็กได้โดยบันทึกข้อมูลลงในแบบสัมภาษณ์

วิธีการที่ใช้ในการประเมินพัฒนาการของเด็กอนุบาลสำหรับคุณครูปฐมวัย การจัดทำสารนิทัศน์

4. การจัดทำสารนิทัศน์สำหรับเด็กปฐมวัยเพื่อการประเมินพัฒนาการ                         

การจัดทำสารนิทัศน์ คือการจัดทำข้อมูลเพื่อเป็นหลักฐานแสดงให้เห็นว่าเด็กแต่ละคนมีพัฒนาการ มีการเติบโตอย่างไรบ้าง สามารถบ่งบอกถึง พัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา สารนิทัศน์จึงเป็นการประมวลผลที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการจัดประสบการณ์ของครูและการเรียนรู้ของเด็ก ๆ จากการทำกิจกรรมต่าง ๆ

5.  การประเมินการเจริญเติบโตของเด็กและตรวจสุขภาพอนามัย

– การประเมินการเจริญเติบโตของเด็ก เป็นการประเมินการเจริญเติบโตด้านร่างกาย ซึ่งจะพิจารณาการเจริญเติบโตในเด็กที่ใช้ทั่ว ๆ ไปอย่างต่อเนื่อง ได้แก่  น้ำหนัก  ส่วนสูง  เส้นรอบ ศีรษะ  ฟัน และการเจริญเติบโตของกระดูก โดยการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงเด็กแล้วนำไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ปกติ ในกราฟแสดงน้ำหนักตามเกณฑ์อายุของกระทรวงสาธารณสุข  ซึ่งใช้สำหรับติดตามการเจริญเติบโตโดยรวม 

– การตรวจสุขภาพอนามัย  เป็นการตรวจสอบที่แสดงคุณภาพชีวิตของเด็ก โดยพิจารณาความสะอาด  สิ่งผิดปกติของร่างกายที่จะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตและการเจริญเติบโตของเด็ก  

นอกจากวิธีการเหล่านี้แล้วการประเมินพัฒนาการเด็กให้มีประสิทธิภาพที่สุดนั้นจะขึ้นอยู่กับแบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วย ไม่ว่าจะเป็น แบบบันทึกผลการประเมินพัฒนาการประจำชั้น และสมุดรายงานประจำตัวเด็ก ซึ่งจะต้องถูกต้องตรงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ

หจก.รัฐกุล เป็นผู้จัดจำหน่ายทั้งปลีกและส่ง เอกสารการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย ใช้งานง่าย ละเอียด เนื้อหาถูกต้อง มีสีสันใส สวยงามน่าใช้งาน และที่สำคัญมีมาตรฐานตรงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ และมีผู้ทรงคุณวุฒิคอยกำกับดูแลเนื้อหาให้ถูกต้องชัดเจน จึงเหมาะสำหรับการนำไปใช้ในการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่สุด

เอกสารประเมิณพัฒนาการเด็ก ใช้งานง่าย

หากสนใจแบบประเมินพัฒนาการเด็กที่ได้มาตรฐาน กรอกและสรุปผลง่าย

สามารถติดต่อได้ที่
โทร 081-6257458 / 089-6911094
Line @rathakun11 Fax 043-340335
Email  rathakun11@gmail.com
รัฐกุล ผู้ช่วยที่ดีที่สุดของครูอนุบาล 


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *