ประโยชน์จากการสร้างเสิรมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้วย เกมการศึกษา

เกมการศึกษา …ส่งที่เป็นมากกว่าความสนุก
ความท้าทายของคุณครูปฐมวัย…คือการที่คุณครูจะต้องถ่ายทอดความรู้ ทักษะต่างๆ และปลูกฝังพฤติกรรมที่ดีให้กับเด็กในช่วงที่อายุน้อยมากๆ  ซึ่งเป็นช่วงวัยที่กำลังเติบโต กำลังเรียนรู้ และกำลังจดจำ อยู่ในช่วงของการทำความเข้าใจสิ่งต่างๆ คุณครูปฐมวัยจะกลายมาเป็นผู้ที่ต้องมาคลุกคลีอยู่เด็กๆ แทนผู้ปกครอง หัวใจสำคัญของการเป็นครูปฐมวัยหรือคุณครูอนุบาลจึงต้องมีใจรักในอาชีพครู มีความอดทน มีประสิทธิภาพในการควบคุมอารมณ์ของตนเองได้เป็นอย่างดี และมีความสามารถในการส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้มีพัฒนาการในด้านต่างๆ ให้ได้มากที่สุด

ด้วยความที่เด็กปฐมวัยนั้นมีข้อจำกัดหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมาธิที่ไม่สามารถจดจ่อกับอะไรได้นานๆ เรื่องของอารมณ์ที่ยังไม่มั่นคง อาจจะมีเอาแต่ใจบ้าง ไม่อยากมาโรงเรียน ไม่อยากทำกิจกรรม ข้อจำกัดเหล่านี้จึงเป็นเหมือนกำแพงที่มาขวางกั้นระหว่างการเรียนการสอนในชั้นเรียนอนุบาล คุณครูปฐมวัยจึงต้องทำลายกำแพงนี้ทิ้งไป ต้องหาอะไรที่สามารถดึงดูดความสนใจของเด็กๆ ได้มาใช้ในชั้นเรียน

สื่อการเรียนการสอนปฐมวัย” หรือ “สื่อการเรียนรู้ปฐมวัย” จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่คุณครูปฐมวัยจำเป็นต้องมีไว้ใช้ในห้องเรียน

“สื่อการเรียนรู้ปฐมวัย” คือ สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบๆ ตัวเด็ก อาจจะเป็นสิ่งที่มีชีวิต สิ่งที่ไม่มีชีวิต หรืออาจจะเป็นสิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้น ไม่ว่าจะเป็น คน สัตว์ พืชผัก ผลไม้ สิ่งของเครื่องใช้ ของเล่น เกม เป็นต้น โดยเมื่อเด็กๆ ได้พบเห็นหรือจับต้อง “สื่อ” ก็จะเกิดการเรียนรู้ตามมา พร้อมทั้งช่วยเสริมเด็กปฐมวัยให้ได้พัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา

“เกม” ก็ถือเป็นหนึ่งในประเภทของ “สื่อการเรียนรู้ปฐมวัย” โดยเกมในที่นี้ จะหมายถึง “เกมการศึกษา” ซึ่งก็คือกิจกรรมการเล่นที่ช่วยพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กแต่เน้นทางสติปัญญา มีกฎกติกาง่ายๆ เหมาะสำหรับเด็กปฐมวัยและความสนุกสนานจากการเล่น มีกระบวนการในการเล่นจากสื่อตามชนิดของเกมประเภทต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียน จะเล่นคนเดียวหรือเล่นเป็นกลุ่มก็ได้

เกมการศึกษา จะเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงคุณครูกับเหล่าเด็กๆ ปฐมวัยเข้าหากัน เพราะจะช่วยกระตุ้นและสร้างความสนใจให้กับเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี เด็กๆ จึงหันมาสนใจคุณครูและมีความรู้สึกอยากจะทำกิจกรรมในชั้นเรียน และเกมการศึกษายังสามารถนำเสนอภาพต่างๆ ที่คุณครูต้องการสอนให้เด็กปฐมวัยได้เห็นภาพต่างๆ ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

ประโยชน์ที่เด็กปฐมวัยจะได้จาก “เกมการศึกษา” มีดังนี้…

1. ความสนุกสนานเพลิดเพลินบันเทิงใจ

สนุกสนานจากการสร้างเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้วย เกมการศึกษา

2. ได้เรียนรู้การทำตามกฎกติกา ส่งเสริมการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

ได้เกิดการเรียนรู้จากการสร้างเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้วย เกมการศึกษา

3. ได้ฝึกการตัดสินใจ การใช้ตรรกะ คิดอย่างมีเหตุผล ฝึกการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

ได้ฝึกตัดสินใจจากการสร้างเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้วย เกมการศึกษา

4. ได้พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก ให้กล้ามเนื้อมือทำงานประสานกันกับสายตา

ได้พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก จากการสร้างเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้วย เกมการศึกษา

5. ได้ฝึกการสังเกต

ได้ฝึกสังเกต จากการสร้างเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้วย เกมการศึกษา

6. ได้ฝึกการทำกิจกรรมอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น เรียนรู้การเข้าสังคม

ได้ฝึกทำกิจกรรมการเข้าสังคม จากการสร้างเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้วย เกมการศึกษา

7. ได้ฝึกให้เด็กมีความกล้าคิด กล้าทำ

กล้าคิด กล้าทำ จากการสร้างเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้วย เกมการศึกษา

ประเภทของเกมการศึกษาอาจแบ่งได้ดังนี้…

1.เกมจับคู่

2.เกมต่อภาพ

3.เกมการวางภาพต่อปลาย (โดมิโน)

4.เกมการเรียงลำดับ

5.เกมจัดหมวดหมู่

6.เกมหาความสัมพันธ์ระหว่างภาพกับสัญลักษณ์

7.เกมหาภาพที่มีความสัมพันธ์ตามลำดับที่กำหนด

8.เกมสังเกตรายละเอียดของภาพ (ล็อตโต)

9.เกมหาความสัมพันธ์แบบอุปมาอุปไมย

10.เกมจับคู่แบบตารางสัมพันธ์

ลักษณะที่ดีของเกมการศึกษานั้นจะต้อง เป็นเกมที่เข้าใจง่าย มีกติกาชัดเจน ระยะเวลาการเล่นไม่ควรเกิน 15 นาที  ควรใช้อุปกรณ์ที่สามารถประดิษฐ์ขึ้นเองได้ง่ายๆ

แต่ถ้าหากคุณครูปฐมวัยไม่อยากที่จะเสียเวลาประดิษฐ์เกมการศึกษาขึ้นเอง รัฐกุล คือ คำตอบที่ดีที่สุดของคุณครู เพราะหจก.รัฐกุล เป็นผู้จัดจำหน่ายทั้งปลีกและส่ง เอกสารการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย สื่อการเรียนการสอนตามหน่วยการจัดประสบการณ์ รวมไปถึง หนังสือซีดี และเกมการศึกษา ในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย โดยสินค้าทั้งหมดได้มาตรฐานตรงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ  ใช้งานง่าย สีสันสดใส ให้ความรู้และความเพลิดเพลินกับเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี มีหลากหลายชนิดเกมให้เลือกมากมาย หลากหลายความรู้ที่สอดแทรกไว้ ซึ่งจะสามารถช่วยให้เด็กมีการพัฒนาเป็นผู้ใฝ่รู้และหาความจริงจากสิ่งที่เห็น หรือได้คิด ช่วยให้เด็กกล้าแสดงออก พร้อมพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้ต่อไปในอนาคตได้

สั่งซื้อเอกสารการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ของ หจก.รัฐกุล

หากสนใจ เอกสารประเมินพัฒนาการเด็ก ที่ได้มาตรฐาน กรอกและสรุปผลง่าย หรือสื่อการเรียนการสอนอนุบาลอื่นๆ อีกมากมายที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของเด็กๆ สามารถติดต่อได้ที่
โทร 081-6257458 / 089-6911094
Line @rathakun11
Fax 043-340335
Email  rathakun11@gmail.com
รัฐกุล ผู้ช่วยที่ดีที่สุดของครูอนุบาล


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *