เอกสารประเมินพัฒนาการเด็ก สำคัญไฉน

การประเมินพัฒนาการเด็ก

คำว่า “ประเมิน” ตามความหมายในเอกสารประเมินพัฒนาการเด็กนี้ จะหมายถึง การประเมินในเชิงของสุขภาพและความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กอนุบาล ผ่านการสังเกต การสอบถาม การวัด การทดสอบในรูปแบบต่างๆ และนำข้อมูลทั้งหมดมาพิจารณาดูความเจริญเติบโตก้าวหน้าของเด็กแต่ละคน

         ส่วนคำว่า “พัฒนาการ”  จะหมายถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ซึ่งจะเป็นไปอย่างต่อเนื่องตามลำดับที่เกิดขึ้นในลักษณะของการเจริญเติบโต  และความสามารถที่ทำสิ่งที่ยากและซับซ้อนมากขึ้น โดยการพัฒนาการในที่นี้เราจะดูทั้ง พัฒนาการด้านร่างกาย พัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ  พัฒนาการด้านสังคม และพัฒนาการด้านสติปัญญา

เอกสารประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย คืออะไร

การประเมินพัฒนาการเด็ก

         “เอกสารประเมินพัฒนาการเด็ก” จึงถือว่ามีความเป็นอย่างยิ่งในกระบวนการการสอน เพราะเป็นสิ่งที่สามารถบ่งบอกเกี่ยวกับการพัฒนา การเติบโต ความสามารถของเด็กๆ แต่ละคน นอกจากจะทำให้ทราบทักษะและพัฒนาการของเด็กรายคน ยังสามาถรนำไปเป็นข้อมูลเพื่อจัดประสบการณ์การสอนให้เหมาะสม เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กต่อไป ถ้าเด็กมีการพัฒนาอย่างสมวัย มีการเจริญเติบโตที่ดีตามมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ก็จะถือว่าเด็กคนนั้นมีรากฐานที่สำคัญของการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีในการใช้ชีวิตในอนาคตสืบไป อีกทั้งการประเมินพัฒนาการเด็กนี้จะช่วยให้คุณครูปฐมวัยสามารถค้นหาพฤติกรรมที่เป็นปัญหา ไม่เป็นตามมาตรฐานที่ควรจะเป็น เพื่อให้คุณครูปฐมวัยได้มีโอกาสหาวิธีการสอนที่จะช่วยแก้ปัญหานั้นๆ ของเด็กๆ ได้

เอกสารประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย มีประโยชน์อย่างไร

แบบประเมินพัฒนาการเด็กรัฐกุล

       หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มุ่งให้เด็กมีพัฒนาการตามวัยเต็มตามศักยภาพ และมีความ

พร้อมในการเรียนรู้ต่อไป จึงกำหนดจุดหมายเพื่อให้เกิดกับเด็กเมื่อจบการศึกษาระดับปฐมวัย ดังนี้

1. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย แข็งแรงและมีสุขนิสัยที่ดีงาม

2. สุขภาพจิตดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม และจิตใจที่ดีงาม

3. มีทักษะชีวิตและการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวินัย และอยู่ร่วม

กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

4. มีทักษะการคิด การใช้ภาษาสื่อสาร และการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย

แบบประเมินพัฒนาการเด็กรัฐกุล

         เพื่อในเด็กอนุบาลมีพัฒนาได้ตามจุดมุ่งหมายเหล่านี้คุณครูอนุบาลจะต้องเริ่มต้น ด้วยการบันทึกข้อมูลที่ได้รับจากการสังเกต การทำกิจกรรมต่างๆ ลงในแบบบันทึกผลการประเมินพัฒนาการเด็ก โดยจะแบ่งเป็น

         1. บัญชีเรียกชื่อและแบบบันทึกผลการประเมินพัฒนาการ

                     แบบบันทึกนี้คุณครูจะต้องเก็บข้อมูลพฤติกรรมเด็กอย่างสม่ำเสมอ เป็นระยะเวลาต่อเนื่อง โดยแบบบันทึกนี้สามารถใช้บันทึกข้อมูลได้ตลอดปีการศึกษา โดยจะประเมินภาคเรียนละ 2 ครั้ง และมีการสรุปผลสำหรับแต่ละสภาพที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ และมาตรฐาน คุณครูสามารถเก็บข้อมูลของเด็กทั้งห้องได้ในเล่มเดียว เพื่อความสะดวกในการบันทึกข้อมูล และสามารถเห็นภาพรวมพัฒนาการของเด็กทุกคนที่อยู่ในความดูแลได้

         2. สมุดรายงานประจำตัวเด็กปฐมวัย

                     แบบบันทึกนี้จะใช้เมื่อคุณครูบันทึกข้อมูลในแบบบันทึกผลการประเมินพัฒนาการแล้วก็ให้นำข้อมูลมาใส่ใน สมุดรายงานประจำตัวเด็ก ซึ่งจะใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับผู้ปกครองของเด็ก โดยคุณครูมักจะมอบให้ผู้ปกครองเมื่อสิ้นภาคเรียน สมุดรายงานประจำตัวเด็ก จะทำให้ทราบพัฒนาการของเด็กแต่ละคนทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ในส่วนนี้ถ้าเด็กคนใดมีพัฒนาในด้านใดด้านหนึ่ง ทั้งคุณครูและผู้ปกครองก็จะสามารถช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ และนอกจากนี้ยังมีพื้นที่ให้คุณครูและผู้ปกครอง ได้แสดงความคิดเห็น ข้อชี้แนะ หรือข้อกังวลเกี่ยวกับตัวเด็ก ช่วยให้เกิดความร่วมมือ ความเข้าใจระหว่างคุณครูกับผู้ปกครองเพื่อให้ผลประโยชน์ที่ดีที่สุดต่อเด็ก

         เอกสารประเมินพัฒนาการเด็กของรัฐกุล คือ ผู้ช่วยคนสำคัญของคุณครูปฐมวัย ครบถ้วนที่สุด ดีที่สุด ใช้งานง่ายที่สุด ตรงตามหลักสูตรที่สุด ได้มาตรฐานที่สุด ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560  มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย พ.ศ.2561 และมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ.2562 มีครบทุกช่วงอายุ โดยมีของระดับต่ำกว่า 3 ปี ระดับ 3-4 ปี ระดับ 4-5 ปี และระดับ 5-6 ปี  จึงถือเป็น เอกสารประเมินพัฒนาการเด็ก เป็นที่สุดในทุกด้าน

         หากสนใจเอกสารประเมินพัฒนาการเด็กที่ได้มาตรฐาน กรอกและสรุปผลง่าย หรือสื่อการเรียนการสอนอนุบาลอื่นๆ อีกมากมายที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของเด็กๆ สามารถติดต่อได้ที่
โทร 081-6257458 / 089-6911094
Line @rathakun11
Fax 043-340335
Email  rathakun11@gmail.com  
รัฐกุล ผู้ช่วยที่ดีที่สุดของครูอนุบาล

สั่งซื้อเอกสารประเมินพัฒนาการเด็ก และสมุดรายงานประจำตัวเด็กปฐมวัย