เช็กให้ครบ ของมันต้องมี-1

สมุดรายงานประจำตัวเด็กปฐมวัย เป็นเอกสารที่ใช้ในการสื่อสารเรื่องผลพัฒนาการเด็กระหว่างโรงเรียน และผู้ปกครอง ข้อมูลพัฒนาการเด็กที่รายงานเป็นไปตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยคุณครูปฐมวัยจะมีหน้าที่ประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล ด้วยวิธีการต่าง ๆ และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมปกติที่จัดให้เด็กปฐมวัยในแต่ละวันอย่างต่อเนื่อง แสดงออกถึงความก้าวหน้าของเด็ก เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและส่งเสริมให้เด็กแต่ละคนได้มีพัฒนาการที่ดีอย่างเต็มศักยภาพที่สุด

ตัวอย่างส่วนประกอบสำคัญของสมุดรายงานประจำตัวเด็กปฐมวัย ควรประกอบไปด้วย…

ปกหน้า

ปกหน้า ของมันต้องมี ในสมุดบันทึกพัฒนาการเด็กปฐมวัย

หน้าแรกของสมุดรายงานประจำตัวเด็กปฐมวัย มักเป็นกระดาษที่แข็งแรงกว่าหรือดีกว่ากระดาษที่ใช้เป็นเนื้อในของเล่ม มีช่องว่างสำหรับกรอกข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ของเด็กแต่ละคนไว้ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นชื่อ ระดับชั้น ที่อยู่ วันเกิด เลขประจำตัว ชื่อผู้ปกครอง เบอร์ติดต่อ ชื่อครูที่ปรึกษาและผู้บริหาร

คำชี้แจง

คำชี้แจง

บอกถึงวัตถุประสงค์และประเด็นต่าง ๆ  ในการใช้สมุดรายงานประจำตัวเด็ก โดยคำชี้แจงควรมีประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1. คำแนะนำในการอ่าน การทำความเข้าใจสมุดรายงานประจำตัวเด็ก

2. เกณฑ์การประเมินพัฒนาการ มี 3 ระดับคุณภาพ

3. แนวทางการพัฒนา พัฒนาการร่วมกันระหว่างบ้านและโรงเรียน

รายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาเรียน การรายงานสุขภาพ และการบันทึกส่วนสูงและน้ำหนัก

เช็กให้ครบ ของมันต้องมี-4โดยจะมาในรูปแบบของตารางทำให้กรอกบันทึกข้อมูลได้ง่าย ดังตัวอย่างต่อไปนี้

เวลาเรียนในรอบปี

เวลาเรียนภาคเรียน เวลาเต็ม(วัน) มา(วัน) ไม่มา(วัน)
ภาคเรียนที่ 1      
ภาคเรียนที่ 2      
ตลอดปี      

บริการทางสุขภาพ

การตรวจสุขภาพ วัน เดือน ปี
   
   
การให้ภูมิคุ้มกัน วัน เดือน ปี
   
   
   

บันทึกส่วนสูงและน้ำหนัก

ครั้งที่ เดือน น้ำหนัก(กก.) ส่วนสูง(ซม.)
1 มิถุนายน    
2 สิงหาคม    
3 พฤศจิกายน    
4 กุมภาพันธ์    

 

กราฟแสดงผลน้ำหนัก ส่วนสูง

เช็กให้ครบ ของมันต้องมี-5

คุณครูจะต้องนำน้ำหนักและส่วนสูงของเด็กแต่คนมาแปลผลจากกราฟว่าน้ำหนักและส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์อายุหรือไม่ ซึ่งจะเป็นตัวบ่งชี้ภาวะโภชนาการที่ผ่านมา โดยจะแยกเด็กชายและเด็กหญิงเพื่อใช้ติดตามการเจริญเติบโตทางร่างกายของเด็กแต่ละคน

 

ผลการประเมินพัฒนาการเด็ก

เช็กให้ครบ ของมันต้องมี-6

การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย มีประโยชน์ในการคัดกรองพัฒนาการของเด็กอนุบาลเบื้องต้นว่าเด็กแต่ละคนมีพัฒนาการเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้หรือไม่ โดดเด่นในเรื่องอะไร ต้องการการพัฒนาเพิ่มเติมในเรื่องใดบ้าง เมื่อมีการประเมินแล้วก็ต้องสรุปผลออกมา เพื่อใช้เป็นหลักฐานสำหรับการพูดคุยกับผู้ปกครองของเด็ก เพื่อให้รับรู้ถึงพัฒนาการของลูก สามารถให้คำแนะนำต่อพ่อแม่ผู้ปกครองในการช่วยดูแลและส่งเสริมพัฒนาการของลูกหลานได้อย่างเต็มที่

 

ความคิดเห็นของครูประจำชั้นและผู้ปกครอง

เช็กให้ครบ ของมันต้องมี-7

 

สำหรับเขียนในภาคเรียนละ 1 ครั้ง  จะมีทั้งความคิดเห็นของครูประจำชั้นที่เห็นพฤติกรรมของเด็กเมื่ออยู่โรงเรียน และให้ผู้ปกครองตอบความเห็นหรือเขียนลักษณะพฤติกรรมของเด็กที่พบเจอที่บ้านกลับมาเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยแต่ละคนต่อไป

 

 

การสรุปผลพัฒนาการเด็ก

เช็กให้ครบ ของมันต้องมี-8

 

โดยจะเป็นการสรุปผลพัฒนาการเด็กตลอดทั้งปีการศึกษาในด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่  ระดับ 3    เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น  ระดับ 2    เด็กมีพัฒนาการที่พอใช้ และระดับ 1   เด็กมีพัฒนาการที่ควรส่งเสริม  นอกจากนี้ยังต้องสรุปพฤติกรรมความสามารถ พฤติกรรมที่ควรส่งเสริม และข้อเสนอแนะลงไปด้วยเพื่อเป็นการประเมินและส่งให้ตรงตามหลักเกณฑ์ของสถานศึกษา และหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการที่ระบุไว้ในหลักสูตรการศึกษาภาคปฐมวัย ฉบับปี 2560

 

 

ทั้งหมดนี้ก็เป็นตัวอย่างส่วนหนึ่งของเนื้อหาที่อยู่ในสมุดรายงานประจำตัวเด็กปฐมวัย  หจก.รัฐกุล เป็นผู้จัดจำหน่ายทั้งปลีกและส่ง สมุดรายงานประจำตัวเด็กปฐมวัย  ครบทุกช่วงอายุ ระดับชั้น และสังกัดการศึกษา ที่ทั้งใช้งานง่าย ละเอียด ครบถ้วน เนื้อหาถูกต้อง มีมาตรฐานตรงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการทุกประการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *