เทคนิคการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กอนุบาลต้องครอบคลุมทุกด้านในชีวิตประจำวัน

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เป็นขอบข่ายหน้าที่ที่คุณครูปฐมวัยจะต้องจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กพัฒนาตามวัยครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ร่างกาย อารมณ์  สังคม และสติปัญญา ถือเป็นการปูพื้นฐานหรือพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ต่อไปในระดับชั้นประถมศึกษา

หลักการจัดประสบการณ์ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2563  ได้กำหนดหลักการจัดประสบการณ์ไว้  ดังต่อไปนี้

1.จัดประสบการณ์การเล่นและการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาเด็กโดยองค์รวมอย่างสมดุลและต่อเนื่อง 

2.เน้นเด็กเป็นสำคัญ สนองความต้องการ  ความสนใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคลและบริบทของสังคมที่เด็กอาศัยอยู่ 

3.จัดให้เด็กได้รับการพัฒนา โดยให้ความสำคัญทั้งด้านกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก

4.จัดการประเมินพัฒนาการให้เป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของการจัด ประสบการณ์ พร้อมทั้งนำผลการประเมินมาพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง

5.ให้พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก

เทคนิคสำหรับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในแต่ละวันอย่างครอบคลุม

สำหรับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในแต่ละวันนั้น คุณครูอนุบาลสามารถเลือกกิจกรรมที่จะนำมาจัดกิจกรรมในแต่ละวันได้อย่างหลากหลาย ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับความพอเหมาะสมของสถานการณ์และการนำไปใช้ โดยกิจกรรมที่จัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัยนั้นจะต้องครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน ดังต่อไปนี้

กิจกรรมสำหรับการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่

1. กิจกรรมสำหรับการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่

การประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมสำหรับการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ จะเป็นกิจกรรมที่จะช่วยพัฒนาความแข็งแรง  การทรงตัว การยืดหยุ่น   รวมไปถึงความคล่องแคล่วในการใช้อวัยวะต่าง ๆ ให้ประสานสัมพันธ์กัน คุณครูปฐมวัยจึงควรจัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่นอิสระกลางแจ้ง เล่นเครื่องเล่นสนาม  เล่นปีนป่ายอย่างอิสระ และเคลื่อนไหว ร่างกายตามจังหวะดนตรี 

กิจกรรมสำหรับการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก

2. กิจกรรมสำหรับการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมสำหรับการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก จะเป็นกิจกรรมที่จะช่วยพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือ นิ้วมือ และ การประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาได้อย่างคล่องแคล่ว คุณครูปฐมวัยจึงควรจัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่นเครื่องเล่นสัมผัส   และเป็นกิจกรรมที่มีการใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น ช้อนส้อม สีเทียน กรรไกร พู่กัน ดินเหนียว  เป็นต้น

กิจกรรมสำหรับการพัฒนาอารมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม

3. กิจกรรมสำหรับการพัฒนาอารมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมสำหรับการพัฒนาอารมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เป็นกิจกรรมที่จะช่วยให้เด็ก ๆ ปฐมวัย ได้มีพื้นฐานลักษณะนิสัยที่ดีงาม มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ รู้จักเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น รู้จักการแบ่งปัน มีมารยาท และปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่นับถือ โดยคุณครูปฐมวัยสามารถจัดกิจกรรมต่างๆ ผ่านการเล่นซึ่งสอดแทรก คุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมสำหรับการพัฒนาทางสังคม

4. กิจกรรมสำหรับการพัฒนาทางสังคม

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมสำหรับการพัฒนาทางสังคม ซึ่งก็คือกิจกรรมที่จะช่วยให้เด็กอนุบาลสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข คุณครูจึงควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้เด็ก ๆ ได้ช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวัน เช่น การระมัดระวังคนแปลกหน้า การรับประทานอาหารให้เรียบร้อย การขับถ่ายทำความสะอาดร่างกาย การเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยการปฏิบัติตามกฎกติกา ข้อตกลงของส่วนรวม เป็นต้น

กิจกรรมสำหรับการพัฒนาการคิด

 5. กิจกรรมสำหรับการพัฒนาการคิด

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมสำหรับการพัฒนาการคิด ถือเป็นการพัฒนาให้เด็กมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา การคิดรวบยอด และการคิดเชิงเหตุผลทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  คุณครูปฐมวัยสามารถจัดกิจกรรมให้กับเด็กปฐมวัยได้พัฒนาทักษะเหล่านี้ โดยฝึกให้เด็ก ๆ หมั่นสังเกต จำแนก เปรียบเทียบ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

กิจกรรมสำหรับการพัฒนาภาษา

6. กิจกรรมสำหรับการพัฒนาภาษา 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมสำหรับการพัฒนาภาษา เป็นกิจกรรมที่จะช่วยให้เด็ก ๆ ปฐมวัยได้พัฒนาภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร เพื่อถ่ายทอดความรู้สึก ความคิด ความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ รวมไปถึงส่งเสริมการทำกิจกรรมที่เน้นการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนอีกด้วย

กิจกรรมสำหรับการส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

7. กิจกรรมสำหรับการส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมสำหรับการส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมที่คุณครูจะช่วยส่งเสริมให้เด็กมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  คุณครูสามารถจัดกิจกรรม ศิลปะสร้างสรรค์ การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ ไม่ว่าจะเป็นการประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ วาดรูป ระบายสี เล่นบทบาทสมมติ  เล่นน้ำเล่นทราย เล่นบล็อก เป็นต้น

ทั้งนี้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในแต่ละวัน อาจจะไม่จำเป็นแบ่งเป็นรายชั่วโมงหรือรายคาบ เพื่อให้เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้และทำกรรมได้อย่างต่อเนื่อง และต้องจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมงต่อ 1  วัน โดยการกำหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมนั้นก็ขึ้นอยู่กับความต้องการและความสนใจของเด็ก เช่น  เด็กวัย  3-4 ปี  มีความสนใจประมาณ 8-12  นาที   เด็กวัย  4-5 ปี  มีความสนใจประมาณ  12-15 นาที  เด็กวัย  5-6 ปี  มีความสนใจประมาณ  15-20 นาที  

สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้รู้ว่าแต่ละกิจกรรมในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่คุณครูปฐมวัยจัดขึ้นนั้นมีความเหมาะสมกับเด็กมากน้อยเพียงใด ก็คือคุณครูจะต้องมีการประเมินพัฒนาการเด็ก เพราะการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่องจะส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน ช่วยให้การจัดประสบการณ์เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความสนใจของเด็กปฐมวัยอย่างมากที่สุด

หากสนใจแบบประเมินพัฒนาการเด็กที่ได้มาตรฐาน กรอกและสรุปผลง่าย

เอกสารประเมินพัฒนาการเด็กสำหรับครูอนุบาล

สามารถติดต่อได้ที่
โทร 081-6257458 / 089-6911094
Line @rathakun11 Fax 043-340335
Email  rathakun11@gmail.com
รัฐกุล ผู้ช่วยที่ดีที่สุดของครูอนุบาล 


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *