ไขข้อข้องใจว่า...ทำไมคุณครูอนุบาลต้องมี เอกสารประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย

ถ้าคุณหมอต้องมีสเต็ดโทสโคปไว้ตรวจสอบฟังเสียงจากภายในร่างกายของมนุษย์ เพื่อวินิจฉัยอาการของผู้ป่วยเบื้องต้น คุณครูอนุบาลก็ต้องมี “ เอกสารประเมินพัฒนาการ ” เป็นอุปกรณ์สำคัญเพื่อช่วยตรวจสอบพัฒนาการของเด็กอนุบาล ที่ตนเองมีหน้าที่ รับผิดชอบในการสอนว่ามีเด็กๆ เหล่านี้มีพัฒนาการทั้งในด้านการเรียนรู้ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญาอย่างไร เป็นไปอย่างเหมาะสมตามหลักสูตรการเรียนการสอนหรือไม่ ทั้งยังสามารถใช้เป็นแนวทางเพื่อหาทางแก้ไขหากเด็กปฐมวัยคนใดในชั้นเรียนมีปัญหาอีกด้วย จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า “ เอกสารประเมินพัฒนาการ ” เด็กปฐมวัย เป็นไอเท็มชิ้นสำคัญที่คุณครูอนุบาลจะขาดไม่ได้เลยจริงๆ

       เพื่อไขข้อข้องใจสำหรับคำถามที่ว่า “ทำไมคุณครูอนุบาลต้องมีเอกสารประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย”  ให้ดียิ่งขึ้น เรามาดูประโยชน์ของเอกสารประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยกันอย่างเจาะลึกซึ่งมีดังนี้…   

ประโยชน์ในด้านการจัดการการเรียนรู้

        เอกสารประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยถือว่ามีความสำคัญที่ให้ประโยชน์โดยตรงต่อการจัดการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอนของคุณครูอนุบาลให้กับเด็กๆ ในชั้นเรียน เพราะเอกสารประเมินพัฒนาการนั้นสามารถให้ข้อมูลที่เป็นผลการเรียนรู้ของเด็กๆ ให้คุณครูปฐมวัยทราบได้ว่าเด็กๆ แต่ละคนมีพัฒนาการแต่ละด้านอยู่ในระดับใด ช่วยบ่งชี้ระดับความพร้อมในการเรียนรู้ ความก้าวหน้า และศักยภาพในการเรียนรู้ของเด็กๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ให้คุณครูสามารถแก้ไขข้อบกพร่องของเด็กๆ และนำข้อมูล ที่ได้จากเอกสารประเมินพัฒนาการไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดประสบการณ์การ เรียนรู้ให้เหมาะสมกับระดับพัฒนาการและความสามารถของเด็กๆ ต่อไป

เอกสารประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย มีประโยชน์ในด้านการจัดการเรียนรู้

ประโยชน์ในด้านสื่อสารกับผู้ปกครอง

        ผลจากการประเมินพัฒนาการของเด็กอนุบาลในชั้นเรียนจากการใช้เอกสารประเมินพัฒนาการทำให้คุณครูมีหลักฐานที่จะนำไปปรึกษา หารือ หรือแจ้งให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กๆ แต่ละคนให้ทราบถึงพัฒนาการในด้านต่างๆ ของบุตรหลาน ได้รับรู้ความสามารถและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ ทำให้  ผู้ปกครองเข้าใจในตัวบุตรหลาน ซึ่งเป็นผลดีทำให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสในการช่วยเหลือ สนับสนุน และส่งเสริมพัฒนาการในแต่ละด้านที่ยังขาด และยังสามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาของเด็กได้เหมาะสมต่อไป

เอกสารประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย มีประโยชน์ด้านการสือสารผู้ปกครอง

ประโยชน์ในด้านการวิจัย

        การใช้เอกสารประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยจะทำให้ได้ผลการประเมินพฤติกรรมและผลการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยออกมา ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ สำหรับคุณครูอนุบาลผู้สอน ผู้ดูเด็ก ตลอดจนผู้บริหารการศึกษาในการศึกษาค้นคว้าวิจัยหาวิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม กิจกรรมในห้องเรียนที่สามารถทำให้เข้าถึงกระบวนการการเรียนรู้อย่างดีที่สุด  หาสื่อการเรียนรู้ที่จะช่วยพัฒนาเด็ก รวมไปถึงการคิดค้นนวัตกรรม สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กๆ ปฐมวัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

เอกสารประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย มีประโยชน์ด้านการวิจัย

ทั้งหมดที่ได้กล่าวไปข้างต้นคือสิ่งสำคัญที่คุณครูอนุบาลจะได้จากการใช้เอกสารประเมินพัฒนาการเด็ก และเพื่อให้เกิดประโยชน์ที่สุดนั้น คุณครูอนุบาลควรคำนึงและยึดถือการประเมินเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กประโยชน์ ดังนี้…

         1. ต้องประเมินพัฒนาการให้ครบทุกด้าน ครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

         2. การประเมินพฤติกรรมของเด็กๆ แต่ละคนจะต้องทำอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ หลายๆ ครั้งก่อนสรุปผลออกมาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดออกมา ไม่ว่า จะเป็นการสังเกต และบันทึกรายละเอียดพฤติกรรมรายบุคคลก็ต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

         3. เลือกใช้เอกสารประเมินพัฒนาการเด็กอนุบาลที่มีมาตรฐาน ได้คุณภาพ เนื้อหาครบถ้วน ชัดเจน ถูกต้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย อีกทั้งยังต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและสอดคล้องกับมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

เอกสารประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย มีประโยชน์ด้านการพัฒนาเด็ก

        สรุปได้ว่า เอกสารการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการศึกษาข้อมูล คุณลักษณะ และความสามารถต่างๆ ของเด็กอนุบาล โดยผ่านการประเมินจากสภาพความเป็นจริงโดยคุณครูอนุบาล มีการสรุปผลโดยการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ปกติของพัฒนาการเด็กตามวัย เพื่อให้ได้ออกมาเป็นข้อมูลและข้อสรุปเกี่ยวกับพัฒนาการในแต่ละด้านของเด็กแต่ละคนอย่างชัดเจน เข้าใจง่าย และเป็นรูปธรรม เพื่อให้สามารถนำผลประเมินจากเอกสารการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ทั้งประโยชน์ต่อตัวเด็กเอง ประโยชน์ต่อผู้ปกครอง ประโยชน์ต่อคุณครูผู้ดูแลเด็ก รวมไปถึงประโยชน์ต่อผู้บริหารโรงเรียนระดับชั้นปฐมวัยอีกด้วย

สั่งซื้อเอกสารประเมินพัณการเด็กปฐมวัย

เอกสารประเมินพัฒนาการเด็กของรัฐกุล คือ ผู้ช่วยคนสำคัญของคุณครูปฐมวัย ครบถ้วนที่สุด ดีที่สุด ใช้งานง่ายที่สุด ตรงตามหลักสูตรที่สุด ได้มาตรฐานที่สุด ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560  มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย พ.ศ.2561 และมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ.2562 มีครบทุกช่วงอายุ โดยมีของระดับต่ำกว่า 3 ปี ระดับ 3-4 ปี ระดับ 4-5 ปี และระดับ 5-6 ปี  จึงถือเป็น เอกสารประเมินพัฒนาการเด็ก เป็นที่สุดในทุกด้าน

         หากสนใจเอกสารประเมินพัฒนาการเด็กที่ได้มาตรฐาน กรอกและสรุปผลง่าย หรือสื่อการเรียนการสอนอนุบาลอื่นๆ อีกมากมายที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของเด็กๆ สามารถติดต่อได้ที่
โทร 081-6257458 / 089-6911094
Line @rathakun11
Fax 043-340335
Email  rathakun11@gmail.com  
รัฐกุล ผู้ช่วยที่ดีที่สุดของครูอนุบาล

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *