แนวทางการประเมินพัฒนาการด้านสุขภาพอนามัย เพื่อให้เด็กปฐมวัยร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี

แนวทางการประเมินพัฒนาการด้านสุขภาพอนามัย5 หจก.รัฐกุล เป็นผู้จัดจำหน่ายทั้งปลีกและส่ง เอกสารการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย

การประเมินปาก  ลิ้น  และฟัน

แนวทางการประเมินพัฒนาการด้านสุขภาพอนามัย4 หจก.รัฐกุล เป็นผู้จัดจำหน่ายทั้งปลีกและส่ง เอกสารการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย

          สามารถทำได้โดยให้เด็กปฐมวัยกัดฟันและยิ้มกว้างซึ่งจะต้องให้เห็นเหงือกเหนือฟันบน  และใต้ฟันล่างให้เต็มที่  จากนั้นให้อ้าปากกว้าง ๆ   และแลบลิ้นออกมา

          สิ่งผิดปกติที่ควรสังเกต  : ริมฝีปากซีดมาก  มุมปากเปื่อย เหงือกบวมเป็นหนองฟันผุ ลิ้นแตก  แดง   เป็นฝ้าขาว  เป็นต้น

เกณฑ์ด้านความสะอาดของฟันและช่อง

3  สะอาด  ฟันขาวสะอาด  ไม่มีเศษอาหาร  ไม่มีขี้ฟัน  ไม่มีกลิ่นปาก 

2  พอใช้       มีเศษอาหารหรือกลิ่นปากเล็กน้อย

1  ปรับปรุง  มีเศษอาหาร  ขี้ฟันเหลือง  กลิ่นปากแรง  ฟันดำ  ฟันผุ

          การประเมินด้านสุขภาพอนามัยในเด็กปฐมวัย จะเป็นตัวชี้วัดที่แสดงคุณภาพชีวิตของเด็ก ไม่ว่าจะเป็นความสะอาด  สิ่งผิดปกติของร่างกาย อันจะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตและการพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็กปฐมวัย     

          โดยการประเมินด้านสุขภาพอนามัยนี้ คุณครูปฐมวัยจะเป็นผู้ประเมินพัฒนาการของเด็กตามตัวบ่งชี้และสภาพที่พึงประสงค์โดยยึดมาตรฐานในจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  ตามมาตรฐานที่  1  ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย  และมีสุขนิสัยที่ดีตัวบ่งชี้ที่  2  รู้จักรักษาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย 

ตัวอย่างแนวทางการประเมินพัฒนาการด้านสุขภาพอนามัย 5 รายการ ดังนี้

การประเมินมือและเล็บ

          สามารถทำโดยให้เด็กปฐมวัยแต่ละคนยื่นมือออกไปข้างหน้าให้สุดแขนทั้งสองข้าง  คว่ำมือลง  แล้วกางนิ้วทุกนิ้ว จากนั้นให้เด็กหงายมือขึ้นมา  แล้วกางนิ้วทุกนิ้ว

         สิ่งผิดปกติที่ควรสังเกต : เล็บยาว  เล็บสกปรก  ผิวหนังบวม  เป็นแผล  มีผื่น  มีขี้ไคล มีเม็ดตุ่มเล็ก ๆ  มีน้ำใส ๆ  ตามง่ามนิ้ว  มีตุ่มสากบริเวณด้านนอกของแขน 

เกณฑ์ด้านความสะอาดของมือและเล็บมือ

แนวทางการประเมินพัฒนาการด้านสุขภาพอนามัย2 หจก.รัฐกุล เป็นผู้จัดจำหน่ายทั้งปลีกและส่ง เอกสารการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย 3  สะอาด มือสะอาด  เล็บสั้น  ไม่มีขี้เล็บ

2  พอใช้   มือสกปรกเล็กน้อย  เล็บยาว  ไม่มีขี้เล็บหรือมีขี้เล็บเล็กน้อย

1  ปรับปรุง มือสกปรกมาก  เล็บยาว  มีขี้เล็บมาก

การประเมินตา

แนวทางการประเมินพัฒนาการด้านสุขภาพอนามัย1 หจก.รัฐกุล เป็นผู้จัดจำหน่ายทั้งปลีกและส่ง เอกสารการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย           สามารถทำได้โดยให้ปฐมวัย งอแขน  พับข้อศอก  ใช้นิ้วแตะเปลือกตาด้านล่างเบา ๆ  ดึงเปลือกตาด้านล่าง  พร้อมเหลือกตาขึ้นและลง  แล้วจึงกลอกตาไปด้านขวาและซ้าย

          สิ่งผิดปกติที่ควรสังเกต : ดวงตาแดง  มีขี้ตา  คันตา ขอบตาล่างแดงมาก  เป็นเม็ดอักเสบ เป็นหนองที่เปลือกตา  เปลือกตาบวม  

เกณฑ์ด้านความสะอาดของตา

3 สะอาด ไม่มีขี้ตา

2  พอใช้ มีขี้ตาเล็กน้อย

1  ปรับปรุง มีขี้ตา  ตาแดง  ตาแฉะ มีเม็ดอักเสบ  มีหนอง  ตาแฉะ

การประเมินจมูก

          สามารถทำได้โดยคุณครูปฐมวัยให้เด็ก ๆ เงยหน้าขึ้นเพื่อสังเกตรูจมูก

         สิ่งผิดปกติที่ควรสังเกต :  สกปรกมีน้ำมูกไหลบริเวณจมูก มีขี้มูกเกรอะกรัง มีแผลแดงอักเสบบริเวณเยื่อจมูก

เกณฑ์ด้านความสะอาดของจมูก

แนวทางการประเมินพัฒนาการด้านสุขภาพอนามัย3 หจก.รัฐกุล เป็นผู้จัดจำหน่ายทั้งปลีกและส่ง เอกสารการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย3  สะอาด  ไม่มีน้ำมูกไหล  ไม่มีขี้มูก

2  พอใช้ มีขี้มูกเล็กน้อย

1  ปรับปรุง มีน้ำมูกไหล  มีขี้มูกเกรอะกรัง

การประเมินผมและศีรษะ

          สามารถทำได้โดยให้เด็กนักเรียนหญิงใช้มือขวาเปิดผมไปทัดไว้ด้านหลังหูขวา  และหันหน้าไปทางซ้าย  ส่วน  นักเรียนชายให้หันหน้าไปทางซ้ายเท่านั้น จากนั้นก็ทำสลับข้างกัน

          สิ่งผิดปกติที่ควรสังเกต : มีไข่เหา  ตัวเหา  มีรังแค มีกลิ่น  มีแผลพุพอง

เกณฑ์ด้านความสะอาดของผมและศีรษะ

แนวทางการประเมินพัฒนาการด้านสุขภาพอนามัย6 หจก.รัฐกุล เป็นผู้จัดจำหน่ายทั้งปลีกและส่ง เอกสารการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย3  สะอาด  ไม่มีรังแค  ไม่มีกลิ่น

2  พอใช้  มีรังแคเล็กน้อย  มีกลิ่น

1  ปรับปรุง  มีรังแค  มีแผลพุพอง  มีกลิ่น  มีเหาบริเวณโคนเส้นผม

          จากการประเมินพัฒนาการเด็กด้านร่างกายในส่วนของสุขภาพอนามัยนั้น คุณครูปฐมวัยจะต้องนำบันทึกการประเมินต่าง ๆ ที่คุณครูปฐมวัยบันทึกในแบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย นำไปสรุปลงในเอกสารตามระเบียบการวัด และประเมินผล  ดังนี้

1. สมุดรายงานประจำตัวเด็กปฐมวัย (สมุดพกปฐมวัย)  โดยสรุปภาคเรียนละ  1  ครั้ง  และส่งให้ผู้ปกครองให้ความคิดเห็นภาคเรียนละ  1  ครั้ง  

2. สมุดประจำชั้น  โดยสรุปภาคเรียนละ  1  ครั้ง

=========================================

รัฐกุล คือผู้จำหน่ายเอกสารประเมินพัฒนาการ การศึกษาปฐมวัย ตรงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ทั้งสมุดรายงานประจำตัวเด็ก แบบ อ.01 และ บัญชีเรียกชื่อ และ แบบบันทึกผลการประเมินพัฒนาการ แบบ อ.02 ในราคาเริ่มต้นเพียงเล่มละ 25 บาท

ประเมินง่าย ใช้คล่อง ได้มาตรฐานแบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่ดี ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคุณครูปฐมวัยได้ขั้นสุด 

รัฐกุล ยืนหนึ่งเรื่องเอกสารประเมินพัฒนาการการศึกษาปฐมวัยสนใจสั่งซื้อเอกสารการประเมิณของเด็กปฐมวัยตามปุ่มด้านล่างได้เลยค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *