สมรรถนะหลัก 5 ประการ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก่อนจะไปทำความรู้จักกับ สมรรถนะหลัก 5 ประการ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กันอย่างเจาะลึกในบทความนี้  เรามาทำความเข้าใจคำว่า “สมรรถนะ” ไปพร้อม ๆ กันก่อนดีกว่าเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน

“สมรรถนะ” คืออะไร ?

“สมรรถนะ” เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถของบุคคลในการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะต่าง ๆ ในการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ การใช้ชีวิต และการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมและวัฒนธรรมในสถานการณ์ที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ พร้อมจะต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ

ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

สมรรถนะหลัก 5 ประการ เป็นร่างที่สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดขึ้นจากแนวคิดที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบด้วย ความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะของผู้เรียน ซึ่งได้กำหนดองค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี้หลัก ในแต่ละสมรรถนะที่แตกต่างกันออกไป ประกอบด้วย…

สมรรถนะที่ 1 การจัดการตนเอง (Self-Management: SM)

สมรรถนะที่ 2 การสื่อสาร (Communication: CM) 

สมรรถนะที่ 3 การรวมพลังทำงานเป็นทีม (Teamwork

and Collaboration: TC) 

สมรรถนะที่ 4 การคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking: HOT)

สมรรถนะที่ 5 การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen: AC)

สมรรถนะที่ 1 การจัดการตนเอง

การรู้จักตนเอง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถกำหนดเป้าหมายและนำตนเองในการเรียนรู้ ทำงาน และใช้ชีวิตตามความสามารถ ความสนใจ และความถนัดของตน มีวินัยในตนเอง สามารถบริหาร จัดการเวลา ทรัพยากร และสุขภาวะ เพื่อบรรลุเป้าหมายได้อย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ

สมรรถนะที่ 2 การสื่อสาร

การรับและส่งสารบนความเข้าใจ ความเคารพในความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่างให้บรรลุเป้าหมายโดยใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสื่อดิจิทัลได้เป็นอย่างดี

สมรรถนะที่ 3 การรวมพลังทำงานเป็นทีม

การเป็นสมาชิกทีมที่ดีและมีภาวะผู้นำ ใช้กระบวนการทำงานแบบร่วมมือรวมพลังอย่างเป็นระบบ ด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ มีการประสานความคิดที่แตกต่างสู่การตัดสินใจเป็นทีมอย่างรับผิดชอบร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี จนทำให้งานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

สมรรถนะที่ 4 การคิดขั้นสูง

การไตร่ตรอง คิดวิพากษ์ คิดอย่างเป็นระบบ สามารถใช้ข้อมูลในการตัดสินใจแก้ปัญหา มีความยืดหยุ่นทางความคิด ริเริ่มความคิดใหม่ ๆ โดยคำนึงถึงผลกระทบรอบด้าน

สมรรถนะที่ 5 การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง

การปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท และกฎกติกาในสังคม เคารพสิทธิมนุษยชน รับผิดชอบต่อส่วนรวม มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์วัฒนธรรม อัตลักษณ์ความเป็นไทย จัดการสิ่งแวดล้อม และสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เป็นธรรมในระดับท้องถิ่น ประเทศและโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งในโลกความจริง และโลกดิจิทัล

โดยสรุปแล้ว สมรรถนะหลัก 5 ประการ จะกลายเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยพัฒนาความเข้าใจ ทักษะ และคุณลักษณะของเด็กในช่วงประถมศึกษาให้เหมาะสมในการเติบโตเป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพ สร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีในตนเอง และสร้างองค์กรและสังคมที่เจริญรุ่งเรืองในอนาคต

ขอบคุณข้อมูลจาก : cbethailand

ตอนนี้สินค้าประถมศึกษา (ปพ.) 

ของ “รัฐกุล” มีราคาพิเศษ ช่วงเปิดตัวสินค้าใหม่ 

คุ้มเกินใคร ทักมาสอบถามได้เลย

Facebook : รัฐกุล และ โปรแกรมครูแคร์

Line ID: @rathakun11 (ใส่ @ ข้างหน้าด้วยนะคะ )

Tel : 081-6257458 , 0896911094

#สอบถาม #สั่งซื้อ #สื่อการเรียนการสอน
.
📲 m.me/rathakun11/
📲 Line ID: (ใส่ @ ข้างหน้าด้วยนะคะ )
หรือ คลิก https://bit.ly/3PpzYDC
☎️ 081-6257458 , 0896911094
รัฐกุล “ผู้ช่วยที่ดีที่สุดของคุณครูอนุบาล”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *