ตอบคำถามฮอตฮิต ตอกย้ำความมั่นใจ เลือก “รัฐกุล” รับรองไม่ผิดหวัง เพราะเราเป็นผู้ช่วยที่ดีที่สุดของคุณครูปฐมวัย จัดเต็มมาตรฐานที่ถูกต้อง ถูกหลัก ดูแลและตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัยโดยเฉพาะ

เนื้อหาหลักสูตร “รัฐกุล”  เป็นหลักสูตรเก่า หรือหลักสูตรใหม่ ? เอาเนื้อหามาจากไหน ?

>>เนื้อหาหลักสูตร “รัฐกุล” เป็นหลักสูตรใหม่ที่ยึดตามหลักสูตรของปี 2560 ตรงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560  โดยสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สำหรับเด็กอายุ 3 – 6  ปี ได้กำหนดมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์จำนวน  12 มาตรฐาน ประกอบด้วย

1. พัฒนาการด้านร่างกาย ประกอบด้วย 2 มาตรฐาน คือ

มาตรฐาน 1 ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี
1.1 น้ำหนักและส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์
1.2 มีสุขภาพอนามัยที่ดี
1.3 รักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น

มาตรฐาน 2 กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว และประสานสัมพันธ์กัน
2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่ว ประสานสัมพันธ์และทรงตัวได้
2.2 ใช้มือ-ตา ประสานสัมพันธ์กัน

2. พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน คือ

มาตรฐาน 3 มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข
3.1 แสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม
3.2 มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น

มาตรฐาน 4 ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว
4.1 สนใจ มีความสุขและแสดงออกผ่านงานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว

มาตรฐาน 5 มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม
5.1 ซื่อสัตย์สุจริต
5.2 มีความเมตตากรุณา มีน้ำใจช่วยเหลือแบ่งปัน
5.3 มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
5.4 มีความรับผิดชอบ

3. พัฒนาการด้านสังคม ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน คือ

มาตรฐาน 6 มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน
6.2 มีวินัยในตนเอง
6.3 ประหยัดและพอเพียง

มาตรฐาน 7 รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย
7.1 ดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7.2 มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย และรักความเป็นไทย

มาตรฐาน 8 อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
8.1 ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล
8.2 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
8.3 ปฏิบัติเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

4. พัฒนาการด้านสติปัญญา ประกอบด้วย 4 มาตรฐาน คือ

มาตรฐาน 9 ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย
9.1 สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
9.2 อ่าน เขียน และวาดภาพสัญลักษณ์ได้

มาตรฐาน 10 มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้
10.1 มีความสามารถในการคิดรวบยอด
10.2 มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล
10.3 มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ

มาตรฐาน 11 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
11.1 ทำงานศิลปะตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
11.2 แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหวตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์

มาตรฐาน 12 มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย
12.1 มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
12.2 มีความสามารถในการแสวงหาความรู้

>>เนื้อหาหลักสูตร “รัฐกุล” สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย พ.ศ. 2561

มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย พ.ศ. 2561  มีจำนวน 3 มาตรฐาน ได้แก่

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ

 

รายละเอียดแต่ละมาตรฐาน มีดังนี้

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้

1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน

2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์

2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ

2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์สำหรับครู

2.3 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ

3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข

3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาการเด็ก

>> เนื้อหาหลักสูตร “รัฐกุล” สอดคล้องกับมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2562

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่

 

มาตรฐานด้านที่ 1 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

1.1 การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ

1.2 การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานที่สังกัด

1.3 การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย

1.4 การจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้

1.5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน

 

มาตรฐานด้านที่ 2 ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

2.1 การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน

2.2 การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ

2.3 การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร

2.4 การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ-สังคม ปลูกฝังคุณธรรมและความเป็นพลเมืองดี

2.5 การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในขั้นถัดไป

 

มาตรฐานด้านที่ 3 คุณภาพของเด็กปฐมวัย สำหรับเด็ก อายุ 3 ปี – อายุ 6  ปี

3.1 เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยที่เหมาะสม

3.2 เด็กมีพัฒนาการสมวัย

3.3 เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว

3.4 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ

3.5 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์

3.6 เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร

3.7 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัย และความเป็นพลเมืองดี

เลือก “รัฐกุล” มั่นใจได้เลยว่าถูกต้อง ได้มาตรฐานแน่นอน เพราะผ่านการดูแลและตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย

ไม่ว่าจะเป็นเอกสารการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย สมุดรายงานประจำตัวเด็กปฐมวัย ของ “รัฐกุล”  ก็ใช้งานง่าย ละเอียด เนื้อหาถูกต้อง

แบ่งช่วงอายุชัดเจน  = 3ปี 4ปี 5ปี

แบ่งตามสังกัดครบถ้วน = สพฐ.  อปท. ศูนย์เด็กเล็ก 

สีสันใส สวยงามน่าใช้งาน = สีชมพู สีเหลือง สีฟ้า สีเขียว

#สอบถาม #สั่งซื้อ #สื่อการเรียนการสอน
.
📲 m.me/rathakun11/
📲 Line ID: (ใส่ @ ข้างหน้าด้วยนะคะ )
หรือ คลิก https://bit.ly/3PpzYDC
☎️ 081-6257458 , 0896911094
รัฐกุล “ผู้ช่วยที่ดีที่สุดของคุณครูอนุบาล”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *