ใจความของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560

โรงเรียนหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจำเป็นต้องทำความเข้าใจอย่างชัดเจนในเรื่องของปรัชญา วิสัยทัศน์ หลักการ จุดหมาย มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ การจัดเวลาเรียน และสาระการเรียนรู้ เพื่อใช้เป็นหลักและแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรที่ตนเองรับผิดชอบอยู่ ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย   หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 ได้กำหนดปรัชญาการศึกษาปฐมวัย ไว้ว่า         การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปีบริบูรณ์ อย่างเป็นองค์รวม บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติ และพัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคนให้เต็มตามศักยภาพ ภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร และความเข้าใจของทุกคน เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ วิสัยทัศน์ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมุ่งพัฒนาเด็กทุกคนให้ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีความสุขและเหมาะสมตามวัย มีทักษะชีวิต และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินัย และสำนึกความเป็นไทย โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก หลักการ

หลักการของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

  1. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกคน
  2. ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและวิถีชีวิตของเด็ก ตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย
  3. ยึดพัฒนาการและการพัฒนาเด็กโดยองค์รวม ผ่านการเล่นอย่างมีความหมาย และมีกิจกรรมที่หลากหลายได้ลงมือกระทำในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เหมาะสมกับวัย และมีการพักผ่อนเพียงพอ
  4. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กมีทักษะชีวิต และสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินัย และมีความสุข
  5. สร้างความรู้ ความเข้าใจ และประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็ก ระหว่างสถานศึกษากับพ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย

  การจัดเวลาเรียน ถัดมาการจัดเวลาเรียนก็เป็นส่วนสำคัญไม่ใช่น้อยโดยต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 180 วันต่อ 1 ปี การศึกษา และในแต่ละวันนั้นจะใช้เวลาเรียนไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง แต่ทั้งนี้ก็ปรับให้เข้าบริบทของแต่ละสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยได้     สาระการเรียนรู้ ส่วนสาระการเรียนรู้จะประกอบด้วย 2 ส่วนคือประการณ์สำคัญและสาระที่ควรเรียนรู้ ครูสามารถจัดรูปแบบการสอนแบบบูรณาการให้เหมาะสมตามวันเด็กและให้สอดคล้องกับปรัชญาปฐมวัย โดยส่วนที่ 1 ประสบการณ์สำคัญ ผู้สอนต้องเข้าใจว่าต้องทำอะไร เรียนรู้สิ่งรอบตัวต่างๆอย่างไร จากนั้นนำมาวางแผนการจัดกิจกรรมให้เด็ก ทั้งการส่งเสริมพัฒนาด้านร่างกายไม่ว่าจะเป็น กล้ามเนื้อหรือระบบประสาท และส่งเสริมพัฒนาด้านอารมณ์จิตใต สนับสนุนให้เด็กแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกของตนเอง ร่างเริงแจ่มใสเขาจะมีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น ต่อมาส่งเสริมด้านสติปัญญาต้องให้เด็กเรียนรู้การใช้ภาษา การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ มาส่วนของสาระที่ควรเรียนรู้กันบ้างหลักๆต้องมีการยืดหยุ่นในเนื้อหาและไม่ให้การสอนนั้นเป็นการท่องจำเนื้อหา ให้เรียนรู้จากธรรมชาติรอบตัว เรียนรู้ผ่านบุคคลและสถานที่แวดล้อมเป็นต้น การวางหลักสูตรเป็นขั้นตอนจะนำไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจนโดยผู้สอนสามรถนำไปปรับใช้ได้ตามบริบทและตามความเหมาะสมของวัยโดยใช้การสังเกตพฤติกรรมเด็กเป็นหลัก เพื่อใช้พัฒนาต่อไป ในครั้งหน้า  รัฐกุล จะมาขยายความในส่วนของ มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ประสบการณ์สำคัญ และสาระการเรียนรู้ อย่างละเอียด และเข้าใจง่ายให้ทราบกัน นะคะ