ปพ. คืออะไร ?

ทำความรู้จักเอกสารสำคัญทางด้านการศึกษาที่ควรรู้

แบบ ปพ. หรือเรียกเต็ม ๆ ว่า เอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเอกสารที่มีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของการจัดการศึกษา โดยเฉพาะในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศไทย ซึ่งใช้ในการประเมินความก้าวหน้าของนักเรียนในหลักสูตรการศึกษาชั้นประถมศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่6

โดยแบบปพ. มีหลายแบบและมีประโยชน์ในการจัดการและประเมินผลการเรียนการสอนของนักเรียน ซึ่งในบทความนี้เราจะพูดถึงแบบปพ. ที่ใช้ในการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของการจัดการศึกษา ดังนี้

1. บันทึกข้อมูลในการดำเนินการจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการเรียน ได้แก่ แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา

2. ติดต่อสื่อสาร รายงานข้อมูล และผลการเรียนของผู้เรียน ได้แก่ แบบรายงานประจำตัวนักเรียน

ปพ.5 

แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

เป็นเอกสารสำหรับผู้สอนใช้บันทึกเวลาเรียน ข้อมูลการวัดและประเมินผลการเรียนต่าง ๆ ใช้เป็นหลักฐานสำหรับตรวจสอบ ยืนยัน สภาพการเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ

โดยปพ.5 จะเน้นการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้าของนักเรียนที่ได้มาตามหลักสูตรที่กำหนด รวมถึงกิจกรรมที่นักเรียนมีส่วนร่วม

ปพ.6 

แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล 

เป็นเอกสารสำหรับบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียน พัฒนาการในด้านต่าง ๆ และข้อมูลอื่น ๆ ของผู้เรียน

โดยปพ.6 จะเน้นด้านความก้าวหน้าทางการเรียนการสอนและความเป็นอยู่ทั่วไปของนักเรียน

เอกสารปพ. แต่ละระดับชั้นมีจะมีเนื้อหาในการประเมินคุณภาพผู้เรียนแตกต่างกันตามหลักสูตร แต่จะมีสิ่งที่ประเมินเหมือนกันทุกชั้นปี อันประกอบไปด้วย…

➤ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่

  • รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
  • ซื่อสัตย์สุจริต
  • มีวินัย
  • ใฝ่เรียนรู้
  • อยู่อย่างพอเพียง
  • มุ่งมั่นในการทำงาน
  • รักความเป็นไทย
  • มีจิตสาธารณะ

➤ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

เป็นการประเมินศักยภาพของผู้เรียนในการอ่านหนังสือ เอกสาร และสื่อต่าง ๆ เพื่อหาความรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ ความสุนทรีย์ และประยุกต์ใช้ แล้วนำเนื้อหาสาระที่อ่านมาคิดวิเคราะห์ นำไปสู่การแสดงความคิดเห็น การสังเคราะห์ สร้างสรรค์ การแก้ปัญหาในเรื่องต่าง ๆ และถ่ายทอดความคิดนั้นด้วยการเขียนที่มีสำนวนภาษาถูกต้อง มีเหตุผลและลำดับขั้นตอนในการนำเสนอ สามารถสร้างความเข้าใจแก่ผู้อ่านได้อย่างชัดเจนตามระดับความสามารถในแต่ละระดับชั้น

➤ การประเมินกิจกรรม

เป็นการประเมินโดยผู้เรียนต้องมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด โดยสถานศึกษาควรกำหนดแนวทางที่ชัดเจนในการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2 ประการ คือ การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรม และการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อ

การตัดสิน

กล่าวโดยสรุปคือ…เอกสารปพ. เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน และช่วยให้คุณครูผู้สอนและผู้ปกครองมีข้อมูลที่ต้องการในการปรับปรุงและสนับสนุนการเรียนการสอนให้เหมาะสมต่อความต้องการและความสามารถของนักเรียนแต่ละคน นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือในการประเมินสถานะของระบบการศึกษาและการสอบสวนความเห็นในการจัดการศึกษาในทุกระดับ

#สอบถาม #สั่งซื้อ #สื่อการเรียนการสอน
.
📲 m.me/rathakun11/
📲 Line ID: (ใส่ @ ข้างหน้าด้วยนะคะ )
หรือ คลิก https://bit.ly/3PpzYDC
☎️ 081-6257458 , 0896911094
รัฐกุล “ผู้ช่วยที่ดีที่สุดของคุณครูอนุบาล”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *