เกี่ยวกับเรา

การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กระดับปฐมวัยยึดวิธีการสังเกตเป็นส่วนใหญ่ ผู้สอนจะต้องสังเกตและประเมินทั้งการสอนของตนและพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กว่าได้บรรลุตามจุดประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ ผลที่ได้จากการสังเกตพัฒนาการ จากข้อมูลเชิงบรรยาย จากการรวบรวมผลงาน การแสดงออกในสภาพที่เป็นจริง ข้อมูลจากครอบครัวของเด็ก ตลอดจนการที่เด็กประเมินตนเองหรือผลงาน สามารถบอกได้ว่าเด็กเกิดการเรียนรู้และมีความก้าวหน้าเพียงใด ข้อมูลจากการประเมินพัฒนาการจะช่วยผู้สอนในการ วางแผนการจัดกิจกรรม ชี้ให้เห็นความต้องการพิเศษของเด็กแต่ละคน ใช้เป็นข้อมูลในการสื่อสารกับพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็ก และขณะเดียวกันยังใช้ในการประเมินประสิทธิภาพการจัดการศึกษาให้กับเด็กในวัยนี้ได้อีกด้วย

เอกสารประเมินพัฒนาการเด็ก
เอกสารงานครูปฐมวัย
ครูแคร์

หจก.รัฐกุล เป็นผู้จัดจำหน่ายทั้งปลีกและส่ง เอกสารการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย สื่อการเรียนการสอนตามหน่วยการจัดประสบการณ์ รวมไปถึง หนังสือซีดี และอื่นๆ ในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย โดยสินค้าทั้งหมดของเรามีมาตรฐานตรงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ และมีผู้ทรงคุณวุฒิคอยกำกับดูแลเนื้อหาให้ถูกต้องชัดเจน จึงเหมาะสำหรับการนำไปใช้กับเด็กนักเรียนและคณะครูอาจารย์ระดับปฐมวัยในทุกสังกัด ซึ่งสถานศึกษาดังกล่าวนั้น ยังมีอีกจำนวนมากที่ให้ความสนใจและต้องการสั่งซื้อสินค้าเหล่านี้

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน
หจก. รัฐกุล