ชุดเกมการศึกษา พื้นฐานคณิตศาสตร์

ชุดเกมการศึกษา พื้นฐานคณิตศาสตร์ เป็นสื่อการสอนที่ช่วยพัฒนาพื้นฐานความรู้คณิตศาสตร์ และส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ และการคำนวณอย่างเป็นระบบสำหรับเด็กปฐมวัย

-80%
-50%
-88%