ชุดเกมการศึกษา พื้นฐานคณิตศาสตร์

ชุดเกมการศึกษา พื้นฐานคณิตศาสตร์ เป็นสื่อการสอนที่ช่วยพัฒนาพื้นฐานความรู้คณิตศาสตร์ และส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ และการคำนวณอย่างเป็นระบบสำหรับเด็กปฐมวัย

-75%
-50%
-85%
-80%
-75%
-50%
-80%
-71%
-71%
-88%
-76%
-83%
-83%
-50%
-67%
-71%