ผู้เขียน: admin

การจัดสภาพแวดล้อมและสำหรับการเรียนรู้ ตามหลักสูตรปฐมวัย 2560-1

การจัดสภาพแวดล้อมและสำหรับการเรียนรู้ ตามหลักสูตรปฐมวัย 2560

การจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้สำหรับการจัดการศึกษาสำ… continue reading

ขั้นตอนการจัดแผนประสบการณ์ ตามหลักสูตรปฐมวัย 2560 ที่ครูต้องรู้ -1

ขั้นตอนการจัดแผนประสบการณ์ ตามหลักสูตรปฐมวัย 2560 ที่ครูต้องรู้

“แผนประสบการณ์” เป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดกิจกรรมเพิ่ม… continue reading

How to จัดตารางกิจวัตรประจำวันสำหรับเด็ก ตัวช่วยเสริมพัฒนาการแบบมีระบบ -1

How to จัดตารางกิจวัตรประจำวันสำหรับเด็ก ตัวช่วยเสริมพัฒนาการแบบมีระบบ

การเริ่มต้นพัฒนาของเด็กช่วงปฐมวัย การทำอะไรที่มีระบบระเ… continue reading

แนวคิดของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 จัดทำขึ้นโดยยึดป… continue reading

รัฐกุลบอกต่อ แนะนำเกมการศึกษา ที่ช่วยฝึกสมองเด็ก-1

รัฐกุลบอกต่อ แนะนำเกมการศึกษา ที่ช่วยฝึกสมองเด็ก

การศึกษาแบบเน้นทฤษฎีลูกเดียวสำหรับเด็กปฐมวัยนั้น อาจจะท… continue reading

6 กิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่เหมาะสำหรับเด็กปฐมวัย-1

6 กิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่เหมาะสำหรับเด็กปฐมวัย

“กิจกรรมเสริมประสบการณ์” เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นเพื่อให้… continue reading

เปิดเหตุผลทำไม “ประเมินพัฒนาการเด็ก” จึงเป็นสิ่งที่ต้องควรทำ

พัฒนาการ (Deverlopment) [น./N] ตามความหมายในพจนานุกรมมี… continue reading

บอกต่อ HOW TO วิธีสังเกตการพัฒนาการเด็ก ที่คุณครูต้องรู้ -1

บอกต่อ HOW TO วิธีสังเกตการพัฒนาการเด็ก ที่คุณครูต้องรู้

ก่อนหน้านี้รัฐกุลได้มีบทความดี ๆ เกี่ยวกับ HOW TO การกร… continue reading

6 พฤติกรรมที่ ‘ครู’ ควรส่งเสริมเพื่อพัฒนาการของเด็ก

ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันการที่คุณครูจะได้สอนโดยตรงตัวต่อ… continue reading

ทำไม “สมุดรายงานประจำตัว” ถึงจำเป็นสำหรับคุณครู

‘สมุดรายงานประจำตัวเด็ก’ หรือ ที่เรียกกันติดปากกว่า ‘สม… continue reading

แนวคิดของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

เมื่อกล่าวถึงแนวคิดของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช… continue reading

การจัดทำองค์ประกอบหลักสูตรปฐมวัย ปี2560 Part 2

ทุกครั้งที่มีการจัดทำหลักสูตรการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยนั… continue reading

การจัดทำองค์ประกอบหลักสูตรปฐมวัย ปี2560 Part 1

ในการจัดทำหลักสูตรการศึกษาสำหรับปฐมวัยนั้น จะต้องมีการต… continue reading

ประสบการณ์ที่ควรเรียนรู้ตามหลักสูตรปฐมวัย ปี2560

12 มาตรฐานคุณลักษณะพึงประสงค์ ตามหลักสูตรปฐมวัย ฉบับปี 2560

ว่าด้วยเรื่องหลักสูตรปฐมวัย ฉบับปี 2560 นอกจากการกำหนดป… continue reading

ปรัชญาและวิสัยทัศน์ของหลักสูตรปฐมวัย ฉบับปี 2560

ปกติแล้วในการดำเนินการสร้างหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียน ส… continue reading

หลักการและจุดหมายของหลักสูตรปฐมวัย ปี 2560

ทุกหลักสูตรการศึกษามักจะต้องมี ‘หลักการ’ และ ‘จุดหมาย’ … continue reading

แนวคิดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ฉบับปี พ.ศ.2560 Part 2

ต่อจากบทความที่แล้ว “หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย” คือ หลักสู… continue reading

แนวคิดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ฉบับปี พ.ศ. 2560 Part 1

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หมายถึง หลักสูตรการศึกษาสำหรับเด… continue reading

5 ขั้นตอนจัดทำหลักสูตร-1 หจก.รัฐกุล เป็นผู้จัดจำหน่ายทั้งปลีกและส่ง เอกสารการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย

‘ 5 ขั้นตอนจัดทำหลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภาคท้องถิ่น’ ที่คุณครูต้องเตรียมให้พร้อม

เพราะการพัฒนาของเด็กเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ฉะนั้นในช่วง… continue reading

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย

  “มาตรฐานการศึกษา” หมายถึง ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลั… continue reading

หน้าที่การดูแลสุขภาพและสุขอนามัยในเด็กปฐมวัยของคุณครูอนุบาล

เด็กปฐมวัยจะมีพัฒนาการตามวัยที่ดีหรือไม่นั้น การดูแลสุข… continue reading

แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ เด็กอายุ 3-5 ปี สำหรับคุณครูปฐมวัย

ความฉลาดทางอารมณ์ หรือที่เรียกกันง่าย ๆ ว่า EQ นั้น เป็… continue reading

ความจำเป็นของการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมให้กับเด็กปฐมวัย

อริสโตเติล นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ของโลก เคยกล่าวไว้ว่า “H… continue reading