เจาะลึก IEP แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล สำหรับเด็ก LD บกพร่องทางการเรียนรู้

แผน IEP ย่อมาจาก Individualized Education Program หรือในภาษาไทยเรียกว่า “แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล”

โดยเป็นแผนการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ซึ่งกำหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ ตลอดจนกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลือต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการศึกษา

การจัดแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลมีผลดีต่อเด็กหลายประการ

1.ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ตามความสามารถของตน
2.ช่วยให้เด็กได้มีโอกาสพัฒนาตามสภาพความแตกต่างกันของแต่ละคน
3.ช่วยให้การเรียนรู้ของเด็กดำเนินไปอย่างมีระเบียบแบบแผน
4.คุณครูผู้สอนรู้หน้าที่ของตนว่าจะสอนอย่างไร
5.ผู้ปกครองทราบว่าโรงเรียนจะสอนอะไรแก่เด็กบ้าง

ด้วยเหตุนี้จึงทำให้แผนการศึกษาเฉพาะบุคคลเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ และจำเป็นต่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

LD ย่อมาจากคำว่า Learning Disorder หรือในภาษาไทยเรียกว่า “โรคการเรียนรู้บกพร่อง”

LD ย่อมาจากคำว่า Learning Disorder หรือในภาษาไทยเรียกว่า “โรคการเรียนรู้บกพร่อง” โดยมีความผิดปกติของกระบวนการเรียนรู้ที่แสดงออกทางด้านการอ่าน การเขียนสะกดคำ การคำนวณและเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์ เกิดจากการทำงานที่ผิดปกติของสมอง ทำให้ผลการเรียนของเด็กต่ำกว่าศักยภาพที่แท้จริง โดยที่เด็กมีสติปัญญาอยู่ในระดับปกติและมีความสามารถด้านอื่น ๆ ปกติดี

LD สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ตามความบกพร่องทางการเรียนรู้ทั้ง 3 ด้าน คือ

1.ด้านการอ่าน

เด็กจะอ่านหนังสือไม่ออก อ่านได้ช้า อ่านได้ไม่ชัด อ่านแล้วจับใจความไม่ได้ เนื่องมีความบกพร่องในการจดจำพยัญชนะ สระ รวมไปถึงขาดทักษะในการสะกดคำ

2.ด้านการเขียน

เด็กจะเขียนหนังสือและสะกดคำผิด ทั้งการเรียงลำดับอักษรผิด การใช้วรรณยุกต์ผิด ใช้สระในการสะกดคำไม่ถูกต้อง เด็กที่มีความบกพร่องในด้านนี้มักจะพบร่วมกับความบกพร่องด้านการอ่าน

3.ด้านการคำนวณ

เด็กจะไม่สามารถคำนวณโจทย์ทางคณิตศาสตร์ บวก ลบ คูณ หาร เนื่องจากเด็กมีความบกพร่องและขาดทักษะในการทำความเข้าใจกับค่าของตัวเลข การนับจำนวน การจำสูตรคูณ การใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ต่าง ๆ

ด้วยเหตุนี้ทางโรงเรียนควรจัดทำแผนการเรียนรายบุคคลให้สอดคล้องกับระดับความบกพร่องของเด็กแต่ละด้าน และเน้นการสอนเสริมในทักษะที่บกพร่อง โดยอาศัยความร่วมมือกันระหว่างผู้ปกครอง คุณครู และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งสังเกตความผิดปกติของเด็กแต่ละช่วงวัย แล้วใช้เทคนิคเสริมการสอน ดังต่อไปนี้

แผนการสอนสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน

แผนการสอนสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน

สำหรับการเรียนการสอนในเด็กวัยนี้ ต้องเน้นการฝึกซ้ำ ๆ ย้ำบ่อย ๆ อันจะช่วยให้เด็กสามารถจดจำสิ่งที่เรียนรู้ไปได้ จนสามารถพัฒนาการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานได้ตามวัย

✅ สอนจากสิ่งที่ง่ายที่สุด
✅ ให้เด็กมีความสุขในการเรียน
✅ เน้นย้ำซ้ำทวน
✅ อ่านนิทาน แล้วให้เด็กถามเรื่องราว
✅ ถ้าเด็กสมาธิสั้น ให้หยุดไปทำกิจกรรมที่เด็กชอบก่อน
✅ ฝึกเรื่องทิศทางและการเรียงลำดับ

แผนการสอนสำหรับเด็ก 5 - 9 ขวบ

แผนการสอนสำหรับเด็ก 5 - 9 ขวบ

สำหรับการเรียนการสอนในเด็กปฐมวัย หรือเด็กอนุบาลเข้าสู่ชั้นประถมศึกษาจะต้องเน้นให้เด็กใช้เวลากับบทเรียนมากขึ้น พยายามไม่เร่งรัด หรือให้เด็กทำการบ้านหรือแบบฝึกหัดเยอะเกินไป

✅ ให้เวลามากขึ้น เพราะเด็กจะทำงานช้า
✅ ให้เพื่อนช่วย
✅ ใช้หนังสือที่เหมาะสม
✅ ใช้รูปภาพช่วยในการจดจำ

แผนการสอนสำหรับเด็ก 10 - 13 ขวบ

แผนการสอนสำหรับเด็ก 10 - 13 ขวบ

สำหรับการเรียนการสอนในเด็กวัยนี้ เด็กอาจจะมีการปฏิเสธที่จะฝึกฝนซ้ำ ๆ เนื่องจากเกิดความรู้สึกว่าแต่ละบทเรียนนั้นมีความยาก ในขณะที่เพื่อนคนอื่น ทำได้ แต่ตนเองทำไม่ได้ จึงรู้สึกอายและไม่พอใจ ด้วยเหตุนี้จึงต้องใช้วิธีการสอนและเสริมเทคนิคที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับเด็กแต่ละคน

✅ มองหาจุดเด่นของเด็ก และสนับสนุนความสามารถนั้น
✅ ใช้คำสั่งที่สั้นและเข้าใจง่าย
✅ สรุปเรื่องราวก่อนสอน
✅ ฝึกเขียนตามรอยประ

แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล สำหรับเด็ก LD ทั้งในเด็กปฐมวัย เด็กอนุบาล เด็กประถม

ในฐานะคุณครู โดยเฉพาะครูปฐมวัย ต้องเข้าใจการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการหลักการสอนทั่วไปและหลักการสอนเฉพาะ เพื่อให้นักเรียน เติบโตและอยู่ในสังคมได้ เพราะทุกคนทำได้ เด็ก LD ก็ทำได้

กล่าวโดยสรุป คือ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล สำหรับเด็ก LD ทั้งในเด็กปฐมวัย เด็กอนุบาล เด็กประถม คือแผนกำหนดแนวทางการจัดการศึกษาให้กับเด็ก ๆ ผู้มีความต้องการพิเศษ หรือบกพร่องทางการเรียนรู้ ให้ได้รับการพัฒนาตามเป้าหมายที่กำหนด โดยจะต้องสอดคล้องเหมาะสมกับการเรียนรู้ และเหมาะสมกับความต้องการจำเป็นพิเศษของผู้เรียนแต่ละคน

มาติดตามดูข้อมูลสาระดี ๆ ไปพร้อม ๆ กันกับ ‘รัฐกุล’ ได้ที่….
📲 m.me/rathakun11/
📲 Line ID: @rathakun11 (ใส่ @ ข้างหน้าด้วยนะคะ )
หรือ คลิก https://bit.ly/3PpzYDC
☎️ 081-6257458 , 0896911094
หจก.รัฐกุล “ผู้ช่วยที่ดีที่สุดของคุณครูอนุบาล”

ขอบคุณข้อมูลจาก :
www.aksorn.com
www.rama.mahidol.ac.th

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *