“การรายงานผลการประเมินพัฒนาการ” เป็นขั้นตอนสำคัญในการสื่อสารให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคน มุ่งเน้นพัฒนาเด็กทุกคนให้ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง

“การรายงานผลการประเมินพัฒนาการ” นั้นสามารถรายงานเป็นระดับคุณภาพตามพฤติกรรมที่แสดงออกถึงพัฒนาการแต่ละด้านที่สะท้อนมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้ง 12 ข้อตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย   ดังต่อไปนี้

  1. พัฒนาการด้านร่างกาย ประกอบด้วย 2 มาตรฐาน คือ

มาตรฐานที่ 1  ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี

มาตรฐานที่ 2  กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน                                     

  1. พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน คือ

มาตรฐานที่ 3  มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข

มาตรฐานที่ 4  ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 

มาตรฐานที่ 5  มีคุณธรรม จริยธรรม  และมีจิตใจที่ดีงาม

  1. พัฒนาการด้านสังคม ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน คือ

มาตรฐานที่ 6  มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาตรฐานที่ 7  รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย

มาตรฐานที่ 8  อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

  1. พัฒนาการด้านสติปัญญา ประกอบด้วย 4  มาตรฐาน คือ

มาตรฐานที่ 9 ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย

มาตรฐานที่ 10  มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้

มาตรฐานที่ 11  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์                    

มาตรฐานที่ 12  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย

    “การรายงานผลการประเมินพัฒนาการ” เป็นหน้าที่ของคุณครูอนุบาลและสถานศึกษาที่จะต้องสรุปผลการประเมินพัฒนาการและจัดทำเอกสารรายงานผลการประเมินให้พ่อแม่ ผู้ปกครองได้ทราบผลการประเมินพัฒนาการเด็กและรับทราบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้งเพื่อจุดมุ่งหมาย ดังนี้

  1. พ่อแม่ ผู้ปกครองใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริมพัฒนาเด็ก
  2. ครูผู้สอนใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดประสบการณ์
  3. ข้อมูลสำหรับสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัด ในการกำหนดนโยบายวางแผนคุณภาพการศึกษา

  “การรายงานผลการประเมินพัฒนาการ” ควรมีข้อมูลในการรายงานผล ดังนี้

  1. ข้อมูลระดับชั้นเรียน 

โดยมีรายละเอียดประกอบไปด้วย เวลามาเรียน บันทึกผลการประเมินพัฒนาการตามหน่วยการเรียนรู้ บันทึกผลการประเมินพัฒนาการประจำชั้น และบันทึกผลพัฒนาการรายบุคคล และต้องจัดทำสารนิทัศน์ที่สะท้อนการเรียนรู้ของเด็ก เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับรายงานให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา คุณครูผู้สอน พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ได้รู้ถึงทความก้าวหน้า ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียนรู้ของเด็ก เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนกำหนดเป้าหมายและวิธีการในการพัฒนาเด็ก 

  1. ข้อมูลระดับสถานศึกษา

โดยมีรายละเอียดประกอบไปด้วย ผลการประเมินมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั้ง 12 มาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลและสารสนเทศในการพัฒนาการจัดประสบการณ์และคุณภาพของเด็ก ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ รวมทั้งแจ้งให้ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูล โดยผู้มีหน้าที่รับผิดชอบแต่ละฝ่ายนำไปใช้ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาเด็กให้ เกิดพัฒนาการอย่างถูกต้อง เหมาะสม

  1. ข้อมูลระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โดยมีรายละเอียดประกอบไปด้วย ผลการประเมินมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั้ง 12 มาตรฐานตามหลักสูตรเป็นรายสถานศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารการศึกษา ผู้เกี่ยวข้องใช้วางแผนและดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ในการยกระดับคุณภาพเด็กปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา

“การรายงานผลการประเมินพัฒนาการ” จะเป็นไปอย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น แค่มี “เอกสารประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย” ที่ดีและมีคุณภาพตรงตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษากำหนด

 “รัฐกุล” ผู้จัดจำหน่ายทั้งปลีกและส่ง เอกสารการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย ใช้งานง่าย ละเอียด เนื้อหาถูกต้อง มีมาตรฐานตรงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิคอยกำกับดูแล เหมาะอย่างยิ่งที่จะเป็นผู้ช่วยในการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยของคุณครูอนุบาลทั่วประเทศ

#สอบถาม #สั่งซื้อ #สื่อการเรียนการสอน
.
📲 m.me/rathakun11/
📲 Line ID: (ใส่ @ ข้างหน้าด้วยนะคะ )
หรือ คลิก https://bit.ly/3PpzYDC
☎️ 081-6257458 , 0896911094
รัฐกุล “ผู้ช่วยที่ดีที่สุดของคุณครูอนุบาล”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *