EF (Execeutive Functions) แปลเป็นไทยให้เข้าง่ายๆและครบถ้วนว่า “กระบวนการทางความคิดในสมองส่วนหน้า ส่วนที่ควบคุม ความคิด ความรู้สึก การกระทำ เพื่อให้ทำสิ่งต่างๆ บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ”

EF ประกอบด้วยทักษะ 9 ด้าน

  • ความจำ สามารถจำข้อมูล และดึงมาใช้งานได้
  • การยั้งคิด ควบคุมแรงปรารถนา หยุดยั้งตัวเองได้
  • ความคิดยืดหยุ่น พลิกแพลงเป็น คิดนอกกรอบได้
  • ความใส่ใจจดจ่อ มุ่งมั่นทำสิ่งที่สนใจอยู่ช่วงเวลาหนึ่งโดยไม่วอกแวก
  • ควบคุมอารมณ์ จัดการความเครียดได้เหมาะสม มีอารมณ์มั่นคง
  • การวางแผน และการจัดการ ตั้งเป้าหมาย จัดลำดับความสำคัญ
  • ประเมินตัวเอง ตรวจสอบการทำงานของตัวเอง ปรับปรุงการทำงาน
  • ความพากเพียร พาตัวเองฝ่าฟันความยากลำบาก ไปถึงเป้าหมายได้

ทักษะทั้ง 9 ด้านนี้ถือเป็นสิ่งที่จำเป็นในการทำสิ่งต่าง ๆ ได้สำเร็จตามเป้าหมาย ที่คุณครูจะต้องใส่ใจและปลูกฝังให้กับเด็ก ๆ นะคะ โดยในช่วงวัย 3-6 ปี ถือเป็นช่วงเวลาทองในการปลูกฝังทักษะ EF ซึ่งวิธีปลูกฝังหลักๆ คือ การเล่น และทำกิจกรรมต่าง ๆ ให้ห้องเรียน
เล่นเยอะ จะได้ประสบการณ์หลากหลาย ได้มีประสาทสัมผัสที่ดี มีร่างกายแข็งแรง รู้จักคิดพลิกแพลงสร้างสรรค์

กิจกรรมต่างๆที่เด็กๆจะได้ทำในห้องเรียนนั้น เรียกได้ว่าคุณครูจะต้องมีการบริการจัดการ กิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องให้เด็กๆ ได้พัฒนาทั้งทางกาย ได้ใช้กล้ามเนื้อทุกส่วน และทางความคิด ความรับผิดชอบ การวางแผน การควบคุมตัวเองให้ทำกิจกรรมเหล่านี้ให้บรรลุเป้าหมายค่ะ