กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาผู้เรียนในแง่ความรู้ ทักษะ และจรรยาบรรณมีความสำคัญยิ่งใหญ่ที่สามารถทำให้ผู้เรียนเตรียมความพร้อมในการเผชิญกับอนาคตอย่างมั่นใจ

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้มองหาและสร้างกิจกรรมที่สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่ผู้เรียน ด้วยความหวังที่จะทำให้ผู้ที่เป็นนักเรียนในวันนี้ได้กลายไปเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณธรรมในอนาคต

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วยกิจกรรม 3 ลักษณะ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่ผู้เรียน ประกอบไปด้วย

  1. กิจกรรมแนะแนว
  2. กิจกรรมนักเรียน
  3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

กิจกรรมแนะแนว 

กิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญในการช่วยส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้รู้จักตนเองเพื่อการปรับตัวได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและอาชีพ โดยส่วนใหญ่แล้วกิจกรรมแนะแนวมักจะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการให้คำปรึกษาแนะนำอาชีพและการเลือกทางการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถตัดสินใจในเรื่องเหล่านี้ได้อย่างมั่นใจและเหมาะสม

กิจกรรมนักเรียน

กิจกรรมนักเรียนเป็นกิจกรรมที่สร้างโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ มุ่งพัฒนาระเบียบวินัยของผู้เรียน ฝึกให้นักเรียนแต่ละระดับชั้นได้เรียนรู้การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี  รวมไปถึงทำงานร่วมกันอย่างมีความรับผิดชอบ อีกทั้งยังเป็นการสร้างพื้นที่ให้นักเรียนได้ฝึกฝนคุณลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่ออนาคตของพวกเขา

กิจกรรมนักเรียน ประกอบด้วย…

– กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร

– กิจกรรมชุมนุม ชมรม

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่น เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม   โดยกิจกรรมเหล่านี้ไม่เพียงสร้างคุณค่าให้แก่ผู้เรียนเองเท่านั้น แต่ยังส่งผลดีต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นโดยรวม นอกจากนี้ยังส่งเสริมทักษะการทำงานร่วมกันและความรับผิดชอบเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นการประเมินโดยผู้เรียนต้องมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด เพื่อตัดสินเลื่อนชั้นและจบระดับการศึกษา

ประเมินได้ทุกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แค่มี ปพ. หรือ เอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน by  “รัฐกุล” เอกสารหลักฐานการศึกษาสำคัญที่สถานศึกษาต้องจัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของการจัดการศึกษา

สอบถาม/สั่งซื้อ เอกสารปพ. สำหรับระดับชั้นประถมศึกษาได้ที่…

Line ID: @rathakun11 (ใส่ @ ข้างหน้าด้วยนะคะ )

Tel: 081-6257458 , 0896911094

#สอบถาม #สั่งซื้อ #สื่อการเรียนการสอน
.
📲 m.me/rathakun11/
📲 Line ID: (ใส่ @ ข้างหน้าด้วยนะคะ )
หรือ คลิก https://bit.ly/3PpzYDC
☎️ 081-6257458 , 0896911094
รัฐกุล “ผู้ช่วยที่ดีที่สุดของคุณครูอนุบาล”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *