เหล่าเด็กน้อยทั้งหลายอยู่ในอ้อมอกพ่อแม่ผู้ปกครองตลอดเวลาได้ไม่นาน เมื่อถึงวัยอันสมควรก็ต้องห่างลาอ้อมอกนั้นออกมาสู่โลกใบเล็ก ๆ ใบใหม่ที่กว้างขึ้น ซึ่งโลกใบใหม่นี้จะเป็นที่ไหนได้อีก ถ้าไม่ใช่ “โรงเรียน” สถานศึกษาที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการ มอบความรู้ และขัดเกลาพฤติกรรมให้กับเด็ก ๆ  แต่ละคนนั่นเอง

             เด็กน้อยเหล่านี้จะถูกเรียกว่า “เด็กอนุบาล” หรือ “เด็กปฐมวัย” ซึ่งต้องการการอบรมเลี้ยงดูมากเป็นพิเศษ และต้องการการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยจะผ่านการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว การอบรมปลูกฝังรวมไปถึงการสร้างเสริมพัฒนาการทุกด้านให้แก่เด็กปฐมวัยได้เจริญเติบโตเต็มศักยภาพในช่วงอายุนี้จะเป็นรากฐานที่ดีสำหรับการเติบโตต่อไปในอนาคต โดย “เด็กปฐมวัย” จะต้องมี “คุณครูปฐมวัย” เป็นผู้เกี่ยวข้อง ดูแล และส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้พัฒนาไปตามเป้าหมายอย่างที่ควรจะเป็น

             “คุณครูปฐมวัย” ถือได้ว่ามีบทบาทหรือเรียกได้ว่ามีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในทุก ๆ ด้าน เพราะจะต้องคอยหล่อหลอม ขัดเกลา คุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่เด็ก เป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับเด็กรองจากพ่อแม่และผู้ปกครอง บุคลิกภาพ พฤติกรรม การปฏิบัติต่าง ๆขอคุณครูปฐมวัยจะเป็นต้นแบบการเรียนรู้ที่ดีของเด็กซึ่งมาจากสภาพแวดล้อมเด็กที่แตกต่างกัน

ลักษณะและคุณสมบัติที่ดีของ “คุณครูปฐมวัย” ตามจรรยาบรรณครู 9 ประการ มีดังนี้

1. ครูต้องรักและเมตตาศิษย์โดยเอาใจใส่ช่วยเหลือหรือส่งเสริมให้กำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์โดยเสมอหน้า

     

2. ครูต้องอบรมสั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงามให้แก่ศิษย์อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ

3.  ครูต้องประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ทั้งทางกาย วาจา และใจ

4. ครูต้องไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์

 และสังคมของศิษย์

5. ครูต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ในการปฏิบัติหน้าที่

ตามปกติ และไม่ใช้ศิษย์กระทำการใดๆ อันเป็นการหาประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ

6. ครูย่อมพัฒนาตนเองทั้งในด้านวิชาชีพด้านบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ

7. ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครูและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพครู

8. ครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์

9. ครูพึงประพฤติ ปฏิบัติตน เป็นผู้นำการอนุรักษ์ และพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย

หน้าที่ของคุณครูปฐมวัย…บทบาทที่ยิ่งใหญ่ เป็นมากกว่าอาชีพ

  คุณครูปฐมวัยมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

1. บทบาทในฐานะผู้บริหารหลักสูตร

– ทำหน้าที่วางแผน จัดทำหลักสูตร และพัฒนาหลักสูตร

– จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ให้เด็กมีอิสระในการเรียนรู้

– ประเมินผลการใช้หลักสูตร เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่น

2. บทบาทในฐานะผู้เสริมสร้างการเรียนรู้

– จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เด็กกำหนดขึ้นด้วยตัวเด็กเอง และผู้สอนกับเด็กร่วมกันกำหนด เพื่อพัฒนาเด็กให้ครอบคลุมทุกด้าน

– จัดประสบการณ์กระตุ้นให้เด็กร่วมคิด แก้ปัญหา ค้นคว้าหาคาตอบด้วยตนเอง ด้วยวิธีการศึกษาที่นำไปสู่การใฝ่รู้ และพัฒนาตนเอง

– จัดสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศการเรียนที่สร้างเสริมให้เด็กได้แสดงศักยภาพและความสามารถของเด็กแต่ละคน

– สอดแทรกการอบรมด้านจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ

– จัดกิจกรรมการเล่น ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาข้อขัดแย้งต่าง ๆ

3. บทบาทในฐานะผู้ดูแลเด็ก

– สังเกตและส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา

– ฝึกให้เด็กช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน

– ฝึกให้เด็กมีความเชื่อมั่น มีความภูมิใจในตนเองและกล้าแสดงออก

– ฝึกการเรียนรู้หน้าที่ ความมีวินัย และการมีนิสัยที่ดี

– จำแนกพฤติกรรมเด็กและสร้างเสริมลักษณะนิสัยและแก้ปัญหาเฉพาะบุคคล

– ประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา บ้าน และชุมชน เพื่อให้เด็กได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์

4. บทบาทในฐานะนักพัฒนาเทคโนโลยีการสอน

– นำนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการสอนมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพบริบทสังคม ชุมชน และท้องถิ่น

– ใช้เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนในการเสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่เด็ก

– จัดทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อนาไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร และพัฒนาสื่อการเรียนรู้

– พัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณลักษณะของผู้ใฝ่รู้ มีวิสัยทัศน์และทันสมัยทันเหตุการณ์ในยุคของข้อมูลข่าวสาร

             การพัฒนาชีวิตคนคนหนึ่งต้องเริ่มจากพื้นฐานที่ดีตั้งแต่ช่วงปฐมวัย จึงเป็นหน้าที่สำคัญของคุณครูปฐมวัยที่จะต้องเข้าใจลักษณะและธรรมชาติของเด็กปฐมวัยเป็นอย่างดี เพื่อที่สามารถจัดประสบการณ์ให้กับเด็กได้อย่างเหมาะสมกับธรรมชาติของเด็กละคน อันจะทําให้พัฒนาการของเด็กปฐมเป็นไปตามเป้าหมายและตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ได้

            

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *