คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามวัยของเด็กอนุบาลอายุ 5 ปี เอกสารประเมินพัฒนาการเด็ก

ปฐมวัย” คือ วัยเริ่มต้นของชีวิตและพัฒนาการในทุกๆ ด้าน ถือเป็นรากฐานสำคัญสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาในช่วงวัยต่อๆ ไป เด็กปฐมวัยจึงควรได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านและมีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญาเพื่อให้สามารถเป็นกำลังหลักสำคัญของประเทศชาติในอนาคตได้

         “คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามวัย” ของเด็กปฐมวัยหรือเด็กอนุบาลนั้น ถือเป็นความสามารถตามวัยหรือพัฒนาการที่เป็นไปตามธรรมชาติเมื่อเด็กมีอายุถึงช่วงวัยนั้น โดยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามวัยที่จะกล่าวถึงนี้ คือ คุณลักษณะตามวัยของเด็กอายุ 5 ปี คุณครูปฐมวัยที่รับผิดชอบดูแลเด็กอนุบาลวัย 5 ปี จะต้องทำความเข้าใจคุณลักษณะตามวัยนี้ เพื่อการสังเกตความแตกต่างของเด็กๆ แต่ละคน และนำไปเป็นข้อมูลเพื่อช่วยในการพัฒนาเด็กให้เต็มตามศักยภาพและความสามารถ โดยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามวัยของเด็กอนุบาลอายุ 5 ปี ที่เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีดังนี้…

พัฒนาการด้านร่างกายของเด็กอนุบาลอายุ 5 ปี

พัฒนาการทางด้านร่างกาย

         ในวัยนี้คุณครูปฐมวัยต้องส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย สนับสนุนให้เด็กๆ ได้มีโอกาสใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ กล้ามเนื้อมัดเล็ก เพื่อให้เคลื่อนไหวร่างกายและกล้ามเนื้อต่าง ๆ อย่างคล่องแคล่ว หรือจะเป็นการทำงานประสานกันระหว่างกล้ามเนื้อและระบบประสาท เช่น การใช้มือ – ตา ประสานสัมพันธ์กัน  โดยพัฒนาการทางด้านร่างกายที่เป็นไปตามคุณลักษณะตามวัย ตรงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ในช่วงอายุ 5 ปี ยกตัวอย่างดังต่อไปนี้…

– กระโดดขาเดียวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องได้ ไม่เสียการทรงตัว

– เดินต่อเท้าถอยหลังเป็นเส้นตรงได้ โดยไม่ต้องกางแขน

– รับลูกบอลที่กระดอนขึ้นจากพื้นได้ด้วยมือทั้งสอง

– เดินขึ้นลงบันไดสลับเท้าได้อย่างคล่องแคล่ว

– ใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนวเส้นโค้งที่กำหนดได้

– เขียนรูปสามเหลี่ยมตามแบบได้มีมุมชัดเจน

– ร้อยวัสดุที่มีรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.25 cm ได้

– สามารถใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กได้ดี /มีความยืดตัว และคล่องแคล่ว

พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจของเด็กอนุบาลอายุ 5 ปี

พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ

         สำหรับเรื่องพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจคุณครูอนุบาลควรส่งเสริมให้เด็กอนุบาลได้แสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกของตนเองให้เหมาะสมกับวัย เพื่อให้เด็ก ๆ เกิดความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง เชื่อมั่นในตนเอง เป็นตัวของตัวเองได้อย่างมีความสุข  และต้องได้รับพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไปด้วย โดยพัฒนาการทางด้านอารมณ์และจิตใจที่เป็นไปตามคุณลักษณะตามวัย ตรงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ในช่วงอายุ 5 ปี ยกตัวอย่างดังต่อไปนี้…

– ยึดตนเองเป็นศูนย์กลางน้องลง

– ชื่นชมความสามารถและผลงานของตนเองและผู้อื่น

– แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเหมาะสม

– กล้าพูดกล้ามแสดงออกอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์

พัฒนาการด้านสังคมของเด็กอนุบาลอายุ 5 ปี

พัฒนาการด้านสังคม

         ในวัยนี้คุณครูปฐมวัยต้องสนับสนุนให้เด็กๆ ได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบตัวจากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ผ่านการเรียนรู้ทางสังคม อาทิ การเล่นกับเพื่อนๆ การทำงานกลุ่ม การร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ เป็นต้น โดยพัฒนาการด้านสังคมที่เป็นไปตามคุณลักษณะตามวัย ตรงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ในช่วงอายุ 5 ปี ยกตัวอย่าง ดังต่อไปนี้…

– ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเอง

– เล่นหรือทำงานร่วมกันกับเพื่อนอย่างมีเป้าหมาย

 – ช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อื่นได้ด้วยตนเอง

– ปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ตามได้เหมาะสมกับสถานการณ์

– รู้จักการไหว้ทำความเคารพ

– กล่าวขอบคุณและขอโทษด้วยตนเอง

– รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจนเสร็จด้วยตัวเอง

พัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กอนุบาลอายุ 5 ปี

พัฒนาการด้านสติปัญญา

         ในวัยนี้ครูอนุบาลต้องสนับสนุนให้เด็กๆ ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงสื่อการเรียนการสอนอนุบาล โดยส่งเสริมให้เด็กๆ ได้พัฒนาสติปัญหาในหลายๆ ด้าน ทั้งภาษา ความคิดเชิงเหตุผล การแก้ไขปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ อันจะเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ต่อไปในอนาคต โดยพัฒนาการด้านสติปัญญาเป็นไปตามคุณลักษณะตามวัย ตรงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ในช่วงอายุ 5 ปี ยกตัวอย่างดังต่อไปนี้…

– บอกความแตกต่างของกลื่น สี เสียง รส รูปร่าง  จำแนกและจัดหมวดหมู่สิ่งของได้

– บอกชื่อ นามสกุล อายุของตนเองได้

– เขียนชื่อตนเองตามแบบ เขียนข้อความด้วยวิธีที่คิดขึ้นเอง

– ระบุปัญหาและพยายามหาวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง

– สนทนาโต้ตอบและเล่าเป็นเรื่องราวได้อย่างต่อเนื่อง

– อธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการกระทำด้วยตนเอง

– สร้างผลงานตามความคิดของตนเอง โดยมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นและแปลกใหม่

– เริ่มเข้าใจในสิส่งที่เป็นนามธรรม

– ใช้ประโยคคำถามว่า เมื่อไร อย่างไร ในการค้นหาคำตอบ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามวัยเหล่านี้ถือเป็นตัวอย่างที่จะทำให้ครูปฐมวัยทราบว่าพัฒนาการของเด็กที่ควรจะเป็นในช่วงวัย 5 ปี ควรเป็นไปในทิศทางใด เพราะเด็กๆ อาจจะมีพัฒนาการเร็วหรือช้ากว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ก็ได้ ดังนั้นการประเมินพัฒนาการของเด็ก ไม่ว่าจะเป็นการประเมินพัฒนาการทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญาจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

“รัฐกุล” คือผู้จัดจำหน่าย เอกสารประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย รวมไปถึงสื่อการเรียนการสอนอนุบาล เพื่อการส่งเสริมพัฒนาการเด็กในวัยอนุบาลครบทุกช่วงวัย ตรงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2560  เนื้อหาชัดเจน ถูกต้อง ครอบคลุม เจาะลึกครบทุกวัตถุประสงค์ ถือเป็นผู้ช่วยให้คุณครูปฐมวัยทุกท่านสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นอย่างแท้จริง “รัฐกุล” จึงเป็นเป็นผู้ช่วยที่ดีที่สุดของคุณครูอนุบาลในการนำข้อมูลการ ประเมินพัฒนาการเด็ก มาพิจารณาปรับปรุง วางแผนกิจกรรม การเรียนการสอน และส่งเสริมให้เด็กแต่ละคนได้รับการพัฒนาตามจุดประสงค์ของหลักสูตรอย่างมีระบบสืบไป

เอกสารประเมินพัฒนาการเด็ก

สอบถามสั่งซื้อเอกสารประเมินพัฒนาการเด็ก

📲 m.me/rathakun11/
📲 Linr ID: @rathakun11 (ใส่ @ ข้างหน้าด้วยนะคะ )
หรือ คลิ๊ก https://line.me/R/ti/p/%40rathakun11
☎️ 081-6257458 , 0896911094
หจก.รัฐกุล “ผู้ช่วยที่ดีที่สุดของคุณครูอนุบาล”

จำหน่าย
#เอกสารประเมินพัฒนาการเด็ก
#บัญชีเรียกชื่อ
#แบบบันทึกผลการประเมินพัฒนาการ
#สื่อการเรียนการสอน
#ปฐมวัย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *