อยากเป็นคุณครูปฐมวัย ต้องมีคุณสมบัติยังไง ?

ปฐมวัย ” เป็นวัยแห่งการวางรากฐานที่มั่นคงส่งผลให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพในวันข้างหน้า

ผู้ที่จะมาเป็นคุณครูปฐมวัยจึงต้องมีคุณสมบัติที่เพียบพร้อมรอบด้าน เพราะถือได้ว่ามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการอบรม ดูแล ปลูกฝัง สั่งสมความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ เพื่อก่อให้เกิดการสร้างเสริมพัฒนาการทุกด้านให้แก่เด็กปฐมวัยได้เจริญเติบโตเต็มศักยภาพ

หากรากฐานที่หยั่งลึกลงดินแข็งแรง ได้รับการเอาใจใส่ รดน้ำ ใส่ปุ๋ย ถูกดูแลเป็นอย่างดีในทุก ๆ วัน เมล็ดพันธุ์เม็ดเล็ก ๆ ก็จะกลายเป็นต้นไม้ที่แผ่กิ่งก้านสาขา ตั้งตระหง่านอย่างมั่นคงในวันข้างหน้าได้ ก็เปรียบเหมือนรากฐานที่ดีสำหรับการเติบโตต่อไปในอนาคต โดย “เด็กปฐมวัย” จะต้องมี “คุณครูปฐมวัย” เป็นผู้เกี่ยวข้อง ดูแล และส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้พัฒนาไปตามเป้าหมายอย่างที่ควรจะเป็น

“ ปฐมวัย ” เป็นวัยแห่งการวางรากฐานที่มั่นคงส่งผลให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพในวันข้างหน้า

 พูดมาถึงขนาดนี้แล้ว ก็แปลว่าผู้ที่จะมาเป็นคุณครูปฐมวัยได้นั้น จะต้องมีคุณสมบัติที่ไม่ธรรมดา แล้วถ้าอยากเป็นคุณครูปฐมวัย ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง วันนี้รัฐกุลก็ได้นำคำตอบมาฝากทุกคนกันแล้ว

1. ผู้ที่จะมาเป็นคุณครูปฐมวัยได้นั้นจะต้อง…มีวุฒิทางการศึกษาด้านการอนุบาลศึกษาหรือการศึกษาปฐมวัย หรืออย่างน้อยก็ต้องเคยผ่านการอบรมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยมา เพราะผู้ที่ผ่านการเรียนมาทางด้านนี้โดยตรงจะเป็นผู้ที่มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์การเป็นครูที่ดี ย่อมสั่งสอนลูกศิษย์ออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ที่จะมาเป็นคุณครูปฐมวัยได้นั้นจะต้อง...มีวุฒิทางการศึกษาด้านการอนุบาลศึกษาหรือการศึกษาปฐมวัย

2. ผู้ที่จะมาเป็นคุณครูปฐมวัยได้นั้นจะต้อง…มีความรักเด็ก จิตใจดี มีอารมณ์ขันและใจเย็น ให้ความเป็นกันเองกับเด็กอย่างเสมอภาค นอกจากนี้ยังต้องอดทนเก่ง เก็บความรู้สึกโกรธเก่ง ไม่เป็นคนโกรธง่ายลุแก่อำนาจโทสะ

3. ผู้ที่จะมาเป็นคุณครูปฐมวัยได้นั้นจะต้อง…มีบุคลิกของความเป็นผู้สอน เข้าใจและยอมรับธรรมชาติของเด็กตามวัย พยายามปรับตัวเข้าหาเด็กแต่ละคน ต้องมีเจตคติที่ดีต่อตัวนักเรียน และผู้ปกครอง ชุมชน และยอมรับความแตกต่างซึ่งกันและกัน

3. ผู้ที่จะมาเป็นคุณครูปฐมวัยได้นั้นจะต้อง...มีบุคลิกของความเป็นผู้สอน เข้าใจและยอมรับธรรมชาติของเด็กตามวัย พยายามปรับตัวเข้าหาเด็กแต่ละคน ต้องมีเจตคติที่ดีต่อตัวนักเรียน และผู้ปกครอง ชุมชน และยอมรับความแตกต่างซึ่งกันและกัน

4. ผู้ที่จะมาเป็นคุณครูปฐมวัยได้นั้นจะต้อง…พูดจาสุภาพเรียบร้อย ชัดเจนเป็นแบบอย่างได้ โดยจะต้องมีความประพฤติที่ดี ทั้งในด้านการดำเนินชีวิตและการทำงาน

5. ผู้ที่จะมาเป็นคุณครูปฐมวัยได้นั้นจะต้อง…มีความเป็นระเบียบ สะอาด และรู้จักประหยัด ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็ก ๆ ได้มองเห็นเป็นตัวอย่างที่น่าเคารพ นับถือทั้งทางกาย วาจา และใจ

ผู้ที่จะมาเป็นคุณครูปฐมวัยได้นั้นจะต้อง...มีความเป็นระเบียบ สะอาด และรู้จักประหยัด ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็ก ๆ ได้มองเห็นเป็นตัวอย่างที่น่าเคารพ นับถือทั้งทางกาย วาจา และใจ

6. ผู้ที่จะมาเป็นคุณครูปฐมวัยได้นั้นจะต้อง…มีความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่และการปฏิบัติต่อเด็ก หมั่นศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอให้มีความรู้ความเข้าใจดีในสาขาวิชาชีพครูปฐมวัย เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอน

7. ผู้ที่จะมาเป็นคุณครูปฐมวัยได้นั้นจะต้อง…มีอารมณ์ร่วมกับเด็ก รู้จักรับฟัง พิจารณาเรื่องราวปัญหาต่าง ๆ ของเด็ก และตัดสินปัญหาต่างๆ อย่างมีเหตุผลด้วยความเป็นธรรม เพื่อสร้างเสริมความรู้ ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงามให้แก่ลูกศิษย์อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจอย่างแท้จริง

7. ผู้ที่จะมาเป็นคุณครูปฐมวัยได้นั้นจะต้อง...มีอารมณ์ร่วมกับเด็ก รู้จักรับฟัง พิจารณาเรื่องราวปัญหาต่าง ๆ ของเด็ก และตัดสินปัญหาต่างๆ อย่างมีเหตุผลด้วยความเป็นธรรม เพื่อสร้างเสริมความรู้ ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงามให้แก่ลูกศิษย์อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจอย่างแท้จริง

8. ผู้ที่จะมาเป็นคุณครูปฐมวัยได้นั้นจะต้อง…มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีเพื่อให้การทำงานเป็นไปได้อย่างราบรื่น เนื่องจากการเป็นคุณครูปฐมวัยจะต้องรับแรงกดดันมหาศาล เป็นงานที่เหนื่อยทั้งกายและใจ หากมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี จะทำให้สามารถประกอบอาชีพนี้ได้อย่างมีความสุข

ทั้งหมดนี้คือ 8 คุณสมบัติสุดสำคัญที่คนที่อยากเป็นคุณครูปฐมวัยจำเป็นต้องมี  ต้องอย่าลืมนะคะว่าคุณครูปฐมวัยถือว่ามีบทบาทใกล้ชิดกับเด็กรองลงมาจากพ่อแม่และผู้ปกครอง หากขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งไป  ย่อมทำให้หน้าที่ของความเป็น “คุณครูปฐมวัย” ขาดตกบกพร่อง เพราะถือได้ว่าคุณครูปฐมวัยมีบทบาทหรือเรียกได้ว่ามีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในทุก ๆ ด้าน เพราะจะต้องคอยหล่อหลอม ขัดเกลา คุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่เด็ก จะต้องเป็นต้นแบบการเรียนรู้ที่ดีของเด็กซึ่งมาจากสภาพแวดล้อมเด็กที่แตกต่างกัน

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *