เกมการศึกษากับการฝึกใช้สมองซีกซ้ายและซีกขวา

“สมอง” เปรียบได้กับหน่วยประมวลผลของร่างกายถือเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญ และมีความโดดเด่นอย่างมากสมองของคนเราแบ่งออกได้เป็น 2 ซีก ซึ่งทั้งสองซีกนี้ทำงานในคนละส่วนกันมีการใช้งานในฟังก์ชันที่แตกต่างกัน สมองซีกซ้ายนั้น จะทำงานเกี่ยวกับการเรียนรู้และควบคุมทำความเข้าใจเรื่องภาษาทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ทักษะด้านตัวเลข การใช้เหตุผล ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ สมองซีกขวา จะทำงานเกี่ยวกับการเรียนรู้ และควบคุมทำความเข้าใจเรื่องแผนที่ มิติทางเรขาคณิต รวมทั้งทัศนะทางศิลปะ ความมีสุนทรียะด้านดนตรี เสียงเพลง และการใช้จินตนาการ

การให้เด็กปฐมวัยใช้สมองทั้งสองซีกไปพร้อม ๆ กันนั้นจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ของเด็กอนุบาลได้เป็นอย่างดี
โดยจะต้องกระตุ้นให้เด็กปฐมวัยได้ฝึก “คิด”สมองเด็กปฐมวัยควรได้ฝึกการตั้งคำถาม
คุณครูปฐมวัยจึงต้องหาวิธีการจัดประสบการณ์และกระตุ้นเด็กให้คิดโดย ครูสามารถกระตุ้นหรือสอนให้เด็กคิดได้ง่าย ๆ ผ่าน สื่ออนุบาล อย่าง“เกมการศึกษา”
เกมการศึกษาปฐมวัย จะช่วยให้เด็ก ๆ ได้ฝึกคิดผ่านการเล่นต่าง ๆโดยขณะที่เล่นเกม สมองจะพยายามคิดกระบวนการและวิธีแก้ปัญหาออกมา

การให้เด็กปฐมวัยใช้สมองทั้งสองซีกไปพร้อม ๆ กันนั้นจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ของเด็กอนุบาลได้เป็นอย่างดี

ฝึกการใช้สมองซีกขวาของเด็กปฐมวัยด้วยเกมการศึกษาอนุบาล

1. เกมการศึกษา : เรียงลำดับจำนวนเส้น
อุปกรณ์ที่อยู่ในเกมเรียงลำดับจำนวนเส้น ประกอบด้วยแผ่นป้ายสี่เหลี่ยมทั้งหมด 6 แผ่นป้าย ซึ่งทั้ง 6 แผ่นป้ายนี้จะมีจำนวนเส้นที่แตกต่างกัน โดยเกมนี้จะเป็นการฝึกให้เด็กปฐมวัย ได้ดูฝึกสังเกต ฝึกเชื่อมโยงและฝึกใช้สมองในเรียงของจำนวนเส้นจากน้อยไปมาก หรือ จากมากไปน้อย ให้ถูกต้องเป็นการฝึกใช้สมองซีกขวาผ่านการจินตนาการและคิดเชื่อมโยงความพันธ์ของลำดับจำนวนเส้นที่แตกต่างกัน

2. เกมการศึกษา : สังเกตรายละเอียดภาพลักษณะมุมมองด้านบน
อุปกรณ์ที่อยู่ในเกมสังเกตรายละเอียดภาพลักษณะมุมมองด้านบนประกอบด้วย แผ่นป้ายที่มีรูปของสิ่งของในมุมด้านข้าง 6 รูป และแผ่นป้ายเล็กๆ ที่มีรูปในมุมด้านบนของสิ่งของ 6 สิ่งนั้น โดยเกมนี้จะฝึกให้เด็กปฐมวัยได้ฝึกคิด ฝึกสังเกตรายละเอียด ฝึกจินตนาการและเชื่อมโยงความเหมือนกันของสิ่งของในมุมมองที่แตกต่างกันจับคู่สิ่งของชนิดเดียวได้ถูกต้องเป็นการฝึกใช้สมองซีกขวาผ่านการจินตนาการและคิดเชื่อมโยงความเหมือนกันของสิ่งของ

3. เกมการศึกษา : จัดหมวดหมู่ภาพซ้อนรูปเรขาคณิต
อุปกรณ์ที่อยู่ในเกมจัดหมวดหมู่ภาพซ้อนรูปเรขาคณิตประกอบด้วยแผ่นป้ายที่มีรูปของรูปเรขาคณิตที่วางทับซ้อนกันอยู่และรูปของเรขาคณิตแต่ละรูปที่แยกออกมา โดยเกมนี้จะฝึกให้เด็กปฐมวัยได้ฝึกคิด ฝึกสังเกตรายละเอียด ฝึกจินตนาการและใช้การเชื่อมโยงมาใช้ในการจัดหมวดหมู่ได้ถูกต้องเป็นการฝึกใช้สมองซีกขวาผ่านการจินตนาการและคิดเชื่อมโยงในการจัดหมวดหมู่

4.เกมการศึกษา : จับคู่รูปทรงสัมพันธ์
อุปกรณ์ที่อยู่ในเกมจับคู่รูปทรงสัมพันธ์ ประกอบด้วยแผ่นป้ายรูปสิ่งของและรูปทรงเรขาคณิตของสิ่งของนั้น ๆโดยเกมนี้จะฝึกให้เด็กปฐมวัย ได้ฝึกคิด ฝึกสังเกตรายละเอียด ฝึกจินตนาการและใช้การเชื่อมโยงมาใช้ในการจับคู่สิ่งของและรูปทรงเรขาคณิตได้ถูกต้องเป็นการฝึกใช้สมองซีกขวาผ่านการจินตนาการและคิดเชื่อมโยงในการจับคู่

5.เกมการศึกษา : ฝึกทักษะความจำ 2 ชุด
อุปกรณ์ที่อยู่ในเกมฝึกทักษะความจำ 2 ชุด ประกอบด้วยแผ่นป้ายรูปอวัยวะบนใบหน้าของคนเรา โดยเกมนี้จะฝึกให้เด็กปฐมวัย ได้ฝึกการใช้ความจำทั้งการจำว่ามีอวัยวะอะไร และจำว่าต้องเรียงลำดับอวัยวะอย่างไรบ้างเป็นการฝึกใช้สมองซีกขวาผ่านการจินตนาการและการฝึกใช้ความจำ

ฝึกการใช้สมองซีกซ้ายของเด็กปฐมวัยด้วยเกมการศึกษาอนุบาล

1.เกมการศึกษา : พื้นฐานการบวก 1-5
อุปกรณ์ที่อยู่ในเกมพื้นฐานการบวก 1-5 ประกอบด้วยบัตรเกมที่มีรูปปลาอยู่ตั้งแต่ 1 ถึง 5 ตัว โดยเกมนี้จะฝึกให้เด็กอนุบาลได้ฝึกพื้นฐานการบวกเลขในจำนวนน้อย ๆ ก่อน
เป็นการฝึกใช้สมองซีกซ้ายในการคิดคำนวณตัวเลข

2.เกมการศึกษา : จัดหมวดหมู่ภาพจำนวนที่เท่ากัน
อุปกรณ์ที่อยู่ในเกมจัดหมวดหมู่ภาพจำนวนที่เท่ากันประกอบด้วยแผ่นป้ายเลข 1 2 3 4 และ แผ่นป้ายที่มีรูปสัตว์อยู่ตั้งแต่ 1 ตัวไปจนถึง 4 ตัว โดยเกมนี้จะฝึกให้เด็กอนุบาล
ได้ฝึกจับคู่จำนวนกับตัวเลขได้ถูกต้อง ฝึกการนับเลขเป็นการฝึกใช้สมองซีกซ้ายในการคิดวิเคราะห์หาจำนวนที่อยู่ในหมวดหมู่เดียวกันกับภาพได้ถูกต้อง

3.เกมการศึกษา : จับคู่ภาพกับคำที่เป็นสัญลักษณ์ของภาพ (หมวดของใช้เครื่องแต่งกาย)
อุปกรณ์ที่อยู่ในเกมจับคู่ภาพกับคำที่เป็นสัญลักษณ์ของภาพ (หมวดของใช้เครื่องแต่งกาย) ประกอบด้วย แผ่นป้ายคำและรูปที่เป็นสัญลักษณ์ของคำนั้น ๆ โดยเกมนี้จะฝึกให้เด็กอนุบาล ได้ฝึกสังเกตคำที่เหมือนกัน ได้ฝึกการอ่านเพื่อจะได้จับคู่คำกับรูปให้ถูกต้อง เป็นการฝึกใช้สมองซีกซ้ายในการใช้ภาษาฝึกอ่าน และเชื่อมโยงอย่างเป็นเหตุเป็นผลกัน

4.เกมการศึกษา : ต่อภาพและคำที่เป็นสัญลักษณ์ของภาพให้สมบูรณ์
อุปกรณ์ที่อยู่ในเกมต่อภาพและคำที่เป็นสัญลักษณ์ของภาพให้สมบูรณ์ประกอบด้วย แผ่นพับของคำและสัญลักษณ์ภาพของคำนั้น ๆและจะต้องต่อภาพและคำให้สมบูรณ์ โดยเกมนี้จะฝึกให้เด็กอนุบาลได้ฝึกสังเกตอ่านคำ ฝึกสะกดคำ จะได้รู้ว่าคำนั้น ๆ เขียนยังไง มีพยัญชนะตัวไหน มีสระอะไร มีตัวสะกดตัวไหนบ้าง เป็นการฝึกใช้สมองซีกซ้ายในการใช้ภาษา ฝึกอ่านและเชื่อมโยงอย่างเป็นเหตุเป็นผลกัน

5.เกมการศึกษา : รู้จักสีของสิ่งที่เกิดจากธรรมชาติ
อุปกรณ์ที่อยู่ในเกมรู้จักสีของสิ่งที่เกิดจากธรรมชาติ ประกอบด้วยแผ่นป้ายสัญลักษณ์สี และรูปภาพที่เชื่อมโยงกับสีนั้น ๆ โดยเกมนี้จะฝึกให้เด็กอนุบาลได้ฝึกสังเกตดูสิ่งแวดล้อมรอบตัวว่าเป็นสีอะไรบ้าง เป็นการฝึกใช้สมองซีกซ้ายในการใช้เหตุผล

หลังจากที่คุณครูอนุบาลได้ให้เหล่าเด็กปฐมวัยได้ทำกิจกรรมการเรียนรู้
ฝึกใช้สมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวาผ่านการเล่นเกมการศึกษาอนุบาล
คุณครูอนุบาลก็จะต้องมีการประเมินพัฒนาการเด็กโดยใช้แบบประเมินพัฒนาก
ารเด็กปฐมวัยเพื่อดูการพัฒนาของเด็กปฐมวัยในด้านการใช้ภาษา การคำนวณ
การสังเกต การคิดวิเคราะห์ เป็นต้น

“รัฐกุล”
มีสินค้าที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยให้คุณครูอนุบาลได้นำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มากมายไม่ว่าจะเป็นสื่อการเรียนการสอนตามหน่วยการจัดประสบการณ์อย่างเกมการศึกษา หนังสือ ซีดี

และยังมีเอกสารการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย, สมุดรายงานประจำตัวเด็กปฐมวัย(สมุดพกอนุบาล) สมุดเรียกชื่ออนุบาลเพื่ออำนวยความสะดวกให้คุณครูปฐมวัยได้นำไปใช้ประเมินเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *