“ 2 สื่อ” ส่งเสริมทักษะเพื่อกระตุ้นพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก

สมองของเด็ก ๆ ปฐมวัย หรือเด็ก ๆ ในช่วงอายุ 3 – 6 ปี จะอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนา สมองส่วนของความรู้สึกจะมีการพัฒนามากที่สุดในอายุช่วงนี้ ประสาทสัมผัสต่าง ๆ และการรับรู้พัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน เป็นวัยที่สำคัญที่สุดระยะหนึ่งของชีวิต มีการพัฒนาทั้งด้านความคิด ภาษา การสื่อสาร พัฒนาการด้านร่างกาย กล้ามเนื้อ การเคลื่อนไหว และการดูแลช่วยเหลือตัวเอง การดูแลเอาใจใส่เด็กวัยนี้จึงถือว่าเป็นหน้าที่สำคัญของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง รวมไปถึงคุณครูอนุบาลที่เรียกได้ว่าเป็นผู้ที่ดูแลเด็ก ๆ อย่างใกล้ชิดรองมาจากผู้ปกครอง หากเด็กในวัยนี้ไม่ได้รับการส่งเสริมทักษะที่จำเป็นตามช่วงวัย อาจจะส่งผลปัญหาตามมาและเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาในเรื่องของพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ต่อไปได้อนาคต

การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กในช่วงวัยอนุบาล ( 3 – 6 ปี) ให้มีประสิทธิภาพนั้นต้องให้ความสำคัญกับธรรมชาติของเด็กในวัยนี้ที่ชอบการเรียนรู้ ชอบค้นคว้าหาคำตอบในเรื่องต่าง ๆ ที่สงสัย ชอบการสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว

สื่อที่ 1 เพื่อส่งเสริมทักษะเพื่อกระตุ้นพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก

สื่อ” การเรียนรู้จึงเป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะมีหน้าที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย เพราะการเรียนรู้ของเด็กในวัยนี้จำเป็นต้องการผ่านการลงมือปฏิบัติจริง เป็นประสบการณ์ตรงที่เน้นสิ่งที่เป็นรูปธรรมและจับต้องได้  ด้วยรับรู้จากประสาทสัมผัสทั้งห้านี้จะทำให้เกิดการเรียนรู้และค้นพบด้วยตนเองได้ ดังนั้น “สื่อ” จะเป็นตัวกลางที่ช่วยกระตุ้นให้เด็ก ๆ อนุบาลเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายที่กำหนด สอดคล้องกับเป้าหมาย ของหลักสูตร เพื่อส่งผลให้บรรลุจุดหมายในการ พัฒนาเด็กปฐมวัยต่อไปได้

“สื่อ” การเรียนรู้เพื่อพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กในวัยนี้ที่มีความสำคัญและสามารถดึงดูดความสนใจของเด็กได้เป็นอย่างดี ได้แก่ ของเล่น และนิทาน

สื่อที่ 2 เพื่อส่งเสริมทักษะเพื่อกระตุ้นพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก

ของเล่น

เป็นสิ่งที่ประกอบการเล่นของเด็ก ๆ อันจะช่วยกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้และเกิดความมั่นใจ ได้ทำให้เด็กเกิดพัฒนาทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ โดยของเล่นนั้นจะเป็นของเล่นที่ประดิษฐ์ขึ้นเองจากวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่รอบตัวหรือวัสดุธรรมชาติ หรืออาจจะเป็นของเล่นที่มีขายในท้องตลาดก็ได้ แต่ต้องคำนึงถึงความเป็นปลอดเป็นหลักละต้องให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก ๆ ด้วย

ประเภทของของเล่นที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย มีดังนี้

 1. ของเล่นฝึกประสาทสัมผัส เป็นของเล่นที่สามารถดึงดูดความสนใจของเด็กทั้งในด้านการมองเห็น การได้ยิน และการสัมผัส เช่น ของเล่นที่มีผิวสัมผัสเรียบหรือขรุขระ  ของเล่นหยิบจับไว้ในมือได้ ของเล่นที่มีเสียงเพลง
 2. ของเล่นฝึกการเคลื่อนไหว เป็นของเล่นที่สามารถเคลื่อนที่ไปมาได้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เด็กใช้ กล้ามเนื้อแขน ขา เช่น ลูกบอล ของเล่นที่สามารถลากจูงได้ ของเล่นไขลาน ของเล่นที่มีล้อเลื่อน  
 3. ของเล่นฝึกความสัมพันธ์มือ ตา เป็นของเล่นที่ฝึกให้เด็กได้พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้กล้ามเนื้อมือและตาอย่างมีจุดหมาย เช่น การร้อยลูกปัด การร้อยเชือก
 4. ของเล่นฝึกภาษา เป็นของเล่นที่ช่วยส่งเสริมทักษะการฟังและการสื่อสารในการฟัง เช่น หนังสือภาพ นิทาน เทป เพลงเด็ก เครื่องดนตรี หุ่นมือ  
 5. ของเล่นฝึกการสังเกต เป็นของเล่นที่จะช่วยส่งเสริมการฝึกทักษะการเปรียบเทียบ การจำแนกหรือ จัดกลุ่ม เช่น ของเล่นรูปทรงเรขาคณิต แผ่นภาพจับคู่ บล็อกต่างสีต่างขนาด  
 6. ของเล่นฝึกการใช้ความคิด เป็นของเล่นสอนให้เด็กมีสมาธิและรู้จักแก้ปัญหา  คิดใช้ เหตุผล เช่น ภาพตัดต่อ ตัวต่อ ภาพปริศนา บล็อกไม้  
 7. ของเล่นฝึกความคิดสร้างสรรค์ เป็นของเล่นที่ส่งเสริมให้เด็กมีจินตนาการ เช่น บล็อกไม้ ตัวต่อ ของเล่นเครื่องครัว ของเล่นร้านค้า ของเล่น เครื่องมือแพทย์  
7 ของเล่นเพื่อส่งเสริมทักษะเพื่อกระตุ้นพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก

นิทาน

นิทานเป็นสื่อการเรียนการสอนปฐมวัยที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กในทุก ๆ ด้าน และยังเป็นการบ่มเพาะนิสัยการรักการอ่านหนังสือในกับเด็กในช่วงวัยอนุบาลได้อย่างเห็นผลและแยบยลที่สุด   โดยนิทานมีส่วนช่วยส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ได้หลากหลายด้าน ดังนี้

 • ด้านร่างกาย การที่คุณครูอ่านหนังสือให้เด็ก ๆ ปฐมวัยฟังนั้น จะมีส่วนช่วยให้เด็กได้บริหารร่างกายตามเรื่องราวของนิทานที่ได้ฟัง ทำให้อวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกายแข็งแรง
 • ด้านอารมณ์และจิตใจ การที่เด็ก ๆ ได้ฟังเรื่องราวจากนิทานอันสนุกสนาน จะช่วยให้เด็ก ๆ อนุบาลอารมณ์ดี และยิ้มแย้มแจ่มใส
 • ด้านสังคม จะช่วยสร้างความสัมพันธ์กับเด็ก ๆ กับคนรอบข้างได้ เช่น การมีปฏิสัมพันธ์กับคุณครู หรือกับเพื่อนนักเรียนด้วยกันเอง
 • ด้านสติปัญญา การที่เด็ก ๆ ได้ฟังนิทานจะมีส่วนช่วยให้เด็กสามารถจดจำถ้อยคำต่าง ๆ เรื่องราวในหนังสือได้ ทำให้รู้จักเลียนแบบคำพูด รู้จักคิดและเป็นการส่งเสริมจินตนาการให้กับเด็ก ๆ ได้เป็นอย่างดี
สื่อเพื่อกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัยสำหรับครูอนุบาล

รู้ของดีของ “สื่อ” การเรียนรู้แบบนี้แล้ว ถ้าหากคุณครูอนุบาลต้องการหา “สื่อ” การเรียนรู้ดี ๆ ที่จะช่วยกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก สามารถตามหาได้ที่ “รัฐกุลผู้ผลิตสินค้าสื่อการเรียนรู้ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยสินค้าทั้งหมดได้มาตรฐานตรงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ มีให้เลือกมากมายหลายประเภทให้เลือกสรร พร้อมให้คุณครูอนุบาลได้แบ่งปันความรู้ ความสนุกให้เด็ก ๆ ปฐมวัยกันแล้ว 

สั่งซื้อสื่อเพื่อการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย

หากคุณครูท่านใดต้องการ เอกสารประเมินพัฒนาการเด็ก ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคุณครูปฐมวัย สรุปผลการประเมิน  จัดทำข้อมูลและนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาเด็กได้มากที่สุด สามารถติดต่อได้ที่ช่องทางการติดต่อด้านล้างนี้เลยค่ะ 

โทร 081-6257458 / 089-6911094

Line @rathakun11

Fax 043-340335

Email  rathakun11@gmail.com

รัฐกุล ผู้ช่วยที่ดีที่สุดของครูอนุบาล


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *